OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Terms
Terms & conditions
Polski
English
UWAGA: dane Warunki mają zastosowanie wyłącznie na terenie Polsce. Oznacza to, że nie będą posiadać wiążącej mocy prawnej w żadnym innym kraju. Jeśli nie znajdujesz się w Polsce, zapoznaj się z Warunkami dla kraju, w którym przebywasz.

Dzień wejścia w życie: 14 lutego 2022
Data ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2022

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy regulują korzystanie z usług WHOOSH PL sp. z o. o. oraz z Platformy Whoosh Micromobility (łącznie „Usługi") oferowanych przez WHOOSH PL sp. z o. o. (dalej „Oferta").
Usługi są oferowane osobom fizycznym mającym zdolność do czynności prawnych (obywatelowi polski, obywatelowi innego państwa lub osobie bezpaństwowej (określanej dalej jako „Użytkownik")) przez WHOOSH PL sp. z o. o. (określanemu dalej jako „Posiadacz Praw Autorskich"). Jeżeli Posiadacz Praw Autorskich i Użytkownik występują łącznie, będą określani jako „Strony", a jeśli osobno, jako „Strona".

Poprzez niniejszą Ofertę Posiadacz Praw Autorskich umożliwi Użytkownikowi
zawarcie umowy na jedną lub więcej spośród poniższych Usług:

● Platforma Whoosh Micromobility, składająca się z aplikacji mobilnej Android i aplikacji iOS, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Platformy Whoosh Micromobility, w tym korzystanie z funkcji wyszukiwania IUM, rozpoczęcia i zakończenia jazdy IUM, a także innych funkcji udostępnianych przez Aplikację Mobilną;

● Subskrypcja Whoosh Pass;

● Najem, w ramach którego Posiadacz Praw Autorskich udziela Użytkownikowi prawa do posiadania i używania IUM.
Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na związanie się Ofertą z chwilą indywidualnej Formalnej Akceptacji każdej z Usług, zgodnie z dalszymi postanowieniami określonymi w pkt 3 niniejszej Oferty. Po formalnej akceptacji przez Użytkownika Oferty dla każdej z Usług zostanie zawarta Umowa pomiędzy Stronami (dalej „Umowa").

Miejsce zawarcia umowy: Warszawa, Polska
(ze zmianami dokonanymi 25 lutego 2022.)
1. Podstawowe warunki i definicje stosowane w Umowie

1.1. Formalna Akceptacja jest to pełne i bezwarunkowe przyjęcie przez Użytkownika propozycji (oferty) zawarcia Umowy z Posiadaczem Praw Autorskich na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, której skutkiem prawnym jest zawarcie takiej Umowy pomiędzy Stronami. Formalną Akceptację wyraża Użytkownik w sposób określony w pkt 3 niniejszej Oferty.

1.2. Najem jest to prawo do posiadania i używania, zgodnie z umową i zgodnie z przeznaczeniem, IUM [Indywidualnego Urządzenia Mobilnego – zdefiniowanego poniżej] udostępnionego Użytkownikowi przez Posiadacza Praw Autorskich, od momentu rozpoczęcia Najmu do zakończenia Najmu, na zasadach określonych w Umowie.

1.3. Polecenie Zapłaty jest to pobranie środków z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika z warunkami Umowy. Pobranie środków odbywa się bez uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika, na zasadach i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa i niniejszą Umowę.

1.4. Rezerwacja jest to funkcja Aplikacji Mobilnej, która gwarantuje rejestrację IUM wybranego przez Użytkownika dla tego Użytkownika na czas Rezerwacji.

1.5. Jazda Grupowa jest to funkcja Aplikacji Mobilnej, dzięki której jeden Użytkownik może jednocześnie używać wiele IUM.

1.6. Umowa jest to umowa pomiędzy Posiadaczem Praw Autorskich a Użytkownikiem zawarta zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej Ofercie poprzez Akceptację Oferty przez Użytkownika. Ze względu na swój charakter prawny Umowa, w zależności od Usług formalnie zaakceptowanych przez Użytkownika, będzie zawierać elementy umowy licencyjnej (umowy w sprawie udzielenia prawa do używania Aplikacji Mobilnej) lub będzie krótkoterminową umową najmu IUM.

1.7. Strefa Ograniczonej Prędkości jest to obszar wskazany w Aplikacji Mobilnej, w obrębie którego maksymalna prędkość IUM będzie ograniczona funkcjonalnie z użyciem oprogramowania i sprzętu Posiadacza Praw Autorskich do wartości określonej w Aplikacji Mobilnej. W momencie wjazdu do określonej strefy, poprzez przekroczenie jej granicy, IUM sprawnie i automatycznie przełączy się na wolniejszą prędkość (odpowiadającą limitowi prędkości), a w chwili opuszczenia strefy powróci do prędkości normalnej.

1.8. Strefa Jazdy jest to obszar wskazany na mapie w Aplikacji Mobilnej, w którym Użytkownik może korzystać z IUM na podstawie Umowy. Możliwość używania IUM poza Strefą Jazdy nie jest udostępniana i stanowi naruszenie Umowy.

1.9. Wsparcie Klienta (określane również jako „Serwis Wsparcia Użytkownika") jest to usługa wsparcia świadczona przez Posiadacza Praw Autorskich, która udostępnia informacje w ramach pomocy Użytkownikowi, który uzyskuje je telefonicznie lub na czacie w Aplikacji Mobilnej.

1.10. Licencja jest to niewyłączne prawo do używania Aplikacji Mobilnej udzielone Użytkownikowi przez Posiadacza Praw Autorskich zgodnie z Umową na warunkach określonych w niniejszej Ofercie.

1.11. Aplikacja Mobilna Whoosh (określana również jako „Aplikacja Mobilna") jest to aplikacja mobilna Android i aplikacja iOS, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Platformy Whoosh Micromobility, w tym korzystanie z funkcji wyszukiwania IUM, rozpoczęcia i zakończenia jazdy IUM, a także innych funkcji udostępnianych przez Aplikację Mobilną. To określenie obejmuje zarówno aktualną wersję Aplikacji Mobilnej, jak i jej wszystkie późniejsze aktualizacje i nowe wersje.

1.12. Miejsce Parkowania jest to miejsce (strefa) oznaczone na mapie w Aplikacji Mobilnej, w którym funkcjonalność Aplikacji Mobilnej umożliwia Użytkownikowi zakończenie Najmu IUM. Może to być obszar, który nie jest wyposażony w strukturę do mocowania IUM za pomocą zamka (Wirtualne Miejsce Parkowania), lub obszar z zainstalowaną taką strukturą (w szczególności parking rowerowy). Nie jest dozwolone używanie elementów, które nie są przeznaczone do mocowania IUM (takich jak słup, płot czy barierka). Umieszczając IUM w Miejscu Parkowania Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad prawidłowego parkowania określonych w pkt 4.4.15.1 niniejszej Oferty (w tym umieścić IUM w punkcie Parkowania wskazanym na mapie w Aplikacji Mobilnej przez znak "P").

1.13. Zasady Ruchu Drogowego są to przepisy ruchu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym. W niniejszej Ofercie odesłanie do przepisów ruchu drogowego oznacza odesłanie do aktualnej wersji przepisów ruchu drogowego (lub, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stosować inną wersję przepisów ruchu drogowego, odesłanie do odpowiedniej wersji przepisów ruchu drogowego, które należy stosować)..

1.14. Platforma Whoosh Micromobility jest to zunifikowany zespół sprzętu i oprogramowania, który obejmuje wiele wzajemnie połączonych obiektów (rozwiązań obejmujących oprogramowanie i rozwiązań technicznych), w tym Aplikację Mobilną Whoosh oraz IUM.

1.15. Subskrypcja (także „Whoosh Pass" lub „Subskrypcja Whoosh Pass") jest to funkcjonalność Aplikacji Mobilnej aktywowana według uznania Użytkownika, przy aktywacji której warunki płatności i kwota opłaty licencyjnej za prawo używania Aplikacji Mobilnej zmieniają się zgodnie z warunkami określonymi w opisie Subskrypcji oraz przy aktywacji której zmieniają się również pozostałe warunki i postanowienia dotyczące korzystania z Aplikacji Mobilnej określone w opisie Subskrypcji dostępnym w Aplikacji Mobilnej.

1.16. Użytkownik jest to osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych (obywatel polski, obywatel innego państwa, osoba bezpaństwowa), która ukończyła 18 lat i nie pozostaje pod opieką lub kuratelą oraz na skutek formalnej akceptacji niniejszej Oferty jest Stroną Umowy.

1.17. Strona internetowa Posiadacza Praw Autorskich jest to strona internetowa znajdująca się w internecie pod adresem: https://whoosh.bike/pl

1.18. Indywidualne Urządzenie Mobilne (także „IUM") jest to określenie obejmujące pojecie Hulajnogi Elektrycznej (pkt 1.20 niniejszej Oferty) lub Roweru Elektrycznego (pkt 1.21 niniejszej Oferty).

1.19. Cennik są to warunki określające wartość wynagrodzenia przysługującego Posiadaczowi Praw Autorskich na podstawie Umowy, w tym opłatę licencyjną za udzielenie Użytkownikowi prawa do korzystania z Aplikacji Mobilnej, a także płatność za najem IUM. Cennik jest dostępny w Aplikacji Mobilnej.

1.20. Hulajnoga Elektryczna jest to Hulajnoga Elektryczna WHOOSH przeznaczona do wspólnego użytkowania, wyposażona w kontroler Internetu Rzeczy [IRz] (który jest zastrzeżonym rozwiązaniem Posiadacza Praw Autorskich), udostępniana Użytkownikowi jako integralna część Platformy Whoosh Micromobility do czasowego posiadania i używania zgodnie z Umową.

1.21. Rower Elektryczny jest to Rower Elektryczny WHOOSH przeznaczony do wspólnego użytkowania, wyposażony w kontroler IRz (który jest zastrzeżonym rozwiązaniem Posiadacza Praw Autorskich), udostępniany Użytkownikowi jako integralna część Platformy Whoosh Micromobility do czasowego posiadania i używania zgodnie z Umową.
2. Przedmiot Umowy

2.1. Licencja

2.1.1. Na podstawie Umowy Posiadacz Praw Autorskich udziela Użytkownikowi, na okres obowiązywania niniejszej Umowy, niewyłącznego prawa do używania, pobierania (wyłącznie w celu tymczasowego przechowywania), wyświetlania, oglądania, odtwarzania i/lub drukowania Aplikacji Mobilnej Whoosh (zdefiniowanej w pkt 1.11 niniejszej Umowy) zgodnie z ograniczeniami określonymi w Umowie, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Posiadaczowi Praw Autorskich wynagrodzenie za prawo udzielone zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy.

2.1.2. Użytkownik ma prawo do użytkowania (z uwzględnieniem ograniczeń określonych przez niniejszy pkt 2.1 Oferty, w tym pkt 2.1.6 i 2.1.8, oraz obowiązujące prawo) wszystkich elementów Aplikacji Mobilnej, w tym następujących:
- interfejs Aplikacji Mobilnej;
- elementy projektowe, w tym wszystkie elementy graficzne i oryginalne rozwiązania projektowe, użyte w obrazach wizualnych pokazywanych przez program na ekranie oraz w interfejsie Aplikacji Mobilnej, a także układ elementów projektowych w Aplikacji Mobilnej itp.;
- obrazy, teksty, materiały informacyjne użyte w Aplikacji Mobilnej oraz będące jej integralną częścią.

2.1.3. Użytkownik może używać Aplikacji Mobilnej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością w ramach Platformy Whoosh Micromobility na całym terytorium, na którym wyłączne prawo do Aplikacji Mobilnej jest ważne. Jednocześnie funkcjonalność Aplikacji Mobilnej może się różnić w zależności od danego terytorium, na którym jest ona używana.

2.1.4. Zgodnie z Umową Użytkownik nabywa prawo do używania Aplikacji Mobilnej na terytorium i w sposób, które określono w niniejszej Ofercie, na warunkach niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej licencji, natomiast Posiadacz Praw Autorskich zachowuje prawo do używania Aplikacji Mobilnej na właściwym terytorium i w odpowiedni sposób.

2.1.5. Wyłączne prawo do Aplikacji Mobilnej należy do Posiadacza Praw Autorskich.

2.1.6. Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania umów sublicencji dotyczących Aplikacji Mobilnej ani do przeniesienia w żaden inny sposób prawa do używania Aplikacji Mobilnej na osoby trzecie.

2.1.7. Na potrzeby używania Aplikacji Mobilnej zgodnie z Umową Użytkownik jest uprawniony do zainstalowania Aplikacji Mobilnej na nieograniczonej liczbie urządzeń mobilnych.

2.1.8. Użytkownik nie jest uprawniony do dekompilowania Aplikacji Mobilnej ani do wprowadzania zmian w kodzie źródłowym Aplikacji Mobilnej, ani do zwielokrotniania, kopiowania ani rozprowadzania Aplikacji Mobilnej.

2.2. Najem

2.2.1. Na podstawie Umowy Posiadacz Praw Autorskich przenosi IUM na Użytkownika w celu tymczasowego posiadania i używania, a Użytkownik przyjmuje IUM do używania celach konsumpcyjnych (do użytku osobistego), które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przeniesienie IUM na Użytkownika w ramach Najmu następuje poprzez korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej w sposób określony w niniejszej Ofercie.

2.2.2. Użytkownik jest uprawniony do używania IUM wyłącznie w Strefie Jazdy. Poza określonym terytorium używanie IUM jest niedozwolone i jest blokowane bez dodatkowego uprzedzenia przez Posiadacza Praw Autorskich za pomocą funkcjonalności Platformy Whoosh Micromobility.
3. Warunki i procedury zawarcia Umowy

3.1. Formalna Akceptacja Oferty zostanie dokonana przez Użytkownika w formie elektronicznej w sposób określony w niniejszym punkcie Oferty, a jej dokonanie obejmuje zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem Praw Autorskich.

3.2. Umowa w sprawie korzystania z Usług Platformy Whoosh Micromobility zostaje zawarta poprzez przestrzeganie przez Użytkownika warunków określonych w Umowie, bez żadnych warunków lub zastrzeżeń. Akceptacja Oferty oznacza, że Użytkownik zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami Umowy dotyczącymi Usług Platformy Whoosh Micromobility oraz że przyjmuje je i bezwarunkowo zobowiązał się do ich przestrzegania. Po Formalnej Akceptacji Usług Platformy Whoosh Micromobility Posiadacz Praw Autorskich wyśle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji.

3.3. Akceptacja Usług Platformy Whoosh Micromobility jest dokonywana przez Użytkownika poprzez wykonanie następujących czynności:

3.3.1. Użytkownik wypełnia pola, podając informacje niezbędne do rejestracji Użytkownika w Aplikacji Mobilnej zgodnie z jej funkcjonalnością.

3.3.2. Użytkownik zostaje zarejestrowany w Aplikacji Mobilnej po naciśnięciu odpowiedniego przycisku (przycisk „zarejestruj", „ok" lub z innym oznaczeniem tekstowym, który funkcjonalnie zapewnia rejestrację Użytkownika w Aplikacji Mobilnej). Jednocześnie, naciskając odpowiedni przycisk, Użytkownik potwierdza, że zna wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Oferty oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy.

3.4. W przypadku Usług Najmu Użytkownik wybiera metodę płatności w sekcji „Płatność" i podaje szczegóły swojej karty płatniczej. W celu potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych karty płatniczej zostaje zablokowana kwota nie większa niż 1 euro. Pomyślne zablokowanie tych środków przez Posiadacza Praw Autorskich jest jednym z warunków Formalnej Akceptacji niniejszej Oferty. Ta kwota nie jest zaliczana na poczet zapłaty opłaty licencyjnej ani opłaty za najem na podstawie Umowy i zostanie odblokowana w ciągu 24 godzin. Formalna Akceptacja Usług Wynajmu następuje zgodnie z pkt 7.1.2.

3.5. Posiadacz Praw Autorskich nie ponosi odpowiedzialności, gdy Oferta nie została zaakceptowana, a Umowa nie została zawarta z powodu niemożności przetworzenia informacji i informacji podanych przez Użytkownika z przyczyn technicznych.

3.6. Akceptując niniejszą Ofertę Użytkownik potwierdza, że wszelkie czynności dokonane w Aplikacji Mobilnej w ramach jego konta zostały dokonane osobiście przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wszystkie ryzyko związane z nieuprawnionym użyciem konta lub urządzenia mobilnego Użytkownika.

3.7. Osoba akceptująca Ofertę musi spełniać kryteria określone w pkt 1.17 niniejszej Oferty. Jeżeli Posiadacz Praw Autorskich stwierdzi, że osoba akceptująca Ofertę nie spełnia tych kryteriów, ma to następujące skutki prawne:

● Jeżeli Umowa z daną osobą nie była zawarta w chwili wystąpienia właściwych okoliczności, Formalną Akceptację Oferty uznaje się za niekompletną, a Umowę uznaje się za niezawartą, a Użytkownik nie uzyska dostępu do Aplikacji Mobilnej;

● Jeżeli Umowa z daną osobą została zawarta w chwili zaistnienia danej okoliczności, Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do natychmiastowego pozbawienia danej osoby dostępu do Aplikacji Mobilnej (w tym poprzez zablokowanie konta) lub do jednostronnej odmowy wykonania Umowy..

3.8. Jeżeli Posiadacz Praw Autorskich ma wątpliwości co do wiarygodności danych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub co do danych karty płatniczej, lub co do posiadania karty płatniczej przez Użytkownika, a także czy osoba, która dokonała rejestracji w Aplikacji Mobilnej, spełnia kryteria określone w pkt 1.17 niniejszej Oferty, Posiadacz Praw Autorskich może zażądać od Użytkownika przekazania swojego wizerunku (zdjęcia) pozyskanego z użyciem urządzenia mobilnego Użytkownika, a także zdjęć przedniej strony karty płatniczej (bez kodu CVV/CVC). Każdorazowo przy przekazywaniu zdjęcia Posiadaczowi Praw Autorskich Użytkownik udzieli stosownej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i udostępnienie wizerunku.

3.9. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi Praw Autorskich informacji, których ten zażądał zgodnie z pkt 3.8 Oferty. Do chwili przekazania przez Użytkownika określonych informacji wystarczających do wyjaśnienia wątpliwości Posiadacza Praw Autorskich:

● jeżeli Umowa z Użytkownikiem nie została zawarta zgodnie z niniejszym pkt 3, nie można uznać, że Użytkownik dokonał Akceptacji i że Umowa została zawarta. Aplikacja Mobilna nie zostanie udostępniona osobie formalnie akceptującej Ofertę;

● jeżeli Umowa z Użytkownikiem została zawarta, Posiadacz Praw Autorskich ma prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Aplikacji Mobilnej (w tym poprzez zablokowanie konta Użytkownika). Po przekazaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych dokumentów Posiadacz Praw Autorskich przywróci dostęp Użytkownika do Aplikacji Mobilnej.

3.10. Jako konsument Użytkownik potwierdza i wyraźnie zgadza się na to, że, wraz z niezwłocznym wykonaniem i Formalną Akceptacją Usług Najmu, traci prawo do odstąpienia.
4. Prawa i obowiązki Stron

4.1. Posiadacz Praw Autorskich jest zobowiązany:

4.1.1. Zapewnić Użytkownikowi dostęp do Aplikacji Mobilnej oraz możliwość jej używania zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Umowie (a w szczególności w pkt 3.8 niniejszej Oferty);

4.1.2. Przekazać Użytkownikowi, poprzez Aplikację Mobilną, informacje o IUM, jego głównych parametrach technicznych, położeniu, wysokości opłaty licencyjnej, opłat za najem i innych warunkach i postanowieniach Umowy;

4.1.3. Przekazać IUM Użytkownikowi w czasowe posiadanie i używanie w dobrym stanie technicznym, z przyspieszeniem do prędkości maksymalnej do 20 km/h (z uwzględnieniem Stref Ograniczonej Prędkości – pkt 1.7 niniejszej Oferty);

4.1.4. Pokrywać samodzielnie koszty utrzymania IUM powstałe w związku z jego normalną eksploatacją (z wyjątkiem kosztów, które Umowa nakłada bezpośrednio na Użytkownika);

4.1.5. Prawidłowo wykonywać pozostałe obowiązki wynikające z Umowy i określone przez obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do:

4.2.1. Sprawdzenia informacji, w tym danych osobowych podanych przez
Użytkownika w chwili rejestracji w Aplikacji Mobilnej, a także pozostałych informacji określonych w pkt 3.7-3.8 niniejszej Oferty;

4.2.2. Zawieszenia lub odebrania dostępu Użytkownika do Aplikacji Mobilnej (w tym zablokowania konta Użytkownika) w przypadkach określonych w pkt 3.6 i 3.8 niniejszej Oferty, jeżeli Użytkownik posiada zadłużenia wynikające z Umowy oraz jeżeli Posiadacz Praw Autorskich podejrzewa nieuczciwe działania z użyciem konta Użytkownika lub bezprawne działania w związku z IUM, innymi użytkownikami lub osobami trzecimi, a także jeżeli występują inne powody wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Praw Autorskich określone w pkt 9.2 niniejszej Oferty;

4.2.3. Przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazanych w czasie rejestracji w Aplikacji Mobilnej, a także uzyskanych w trakcie zawierania i wykonywania Umowy;

4.2.4. Sprawdzania zadłużenia Użytkownika wynikającego z Umowy, a także innych umów pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem Praw Autorskich, jeżeli takowe zostały zawarte;

4.2.5. Monitorowania bezpieczeństwa IUM, a także jego stanu technicznego, oraz monitorowania, czy korzystanie z IUM jest zgodne z przeznaczeniem określonym w niniejszej Umowie;

4.2.6. Odmowy zawarcia Umowy, jeżeli w trakcie rejestracji w Aplikacji Mobilnej Użytkownik poda nierzetelne lub niepełne dane wymagane do rejestracji;

4.2.7. Odmowy zawarcia Umowy albo zawieszenia lub wypowiedzenia jej obowiązywania, jeżeli Użytkownik ma dług wynikający z Umowy lub innych umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem Praw Autorskich, do czasu spłaty całości zadłużenia, a także jeżeli Użytkownik narusza inne warunki i postanowienia niniejszej Umowy;

4.2.8. Do jednostronnej zmiany Oferty (Umowy) (w tym ceny, opłat licencyjnych i opłat za najem, a także warunków najmu IUM) poprzez umieszczenie nowej wersji niniejszej Oferty zawierającej zmienione warunki i postanowienia Umowy na Stronie Internetowej Posiadacza Praw Autorskich pod adresem https://whoosh.bike/terms_pl/pl lub w Aplikacji Mobilnej. Nowa wersja niniejszej Oferty zostanie wysłana Użytkownikom pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed wejściem zmian w życie, wraz z uzasadnieniem zmian. Użytkownik zostaje poinformowany, że ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę bez żadnych kar po otrzymaniu od Posiadacza Praw Autorskich powiadomienia o zmianach dotyczących Usług. Jeżeli po otrzymaniu powiadomienia Użytkownik będzie nadal korzystał z Aplikacji Mobilnej, będzie to uznane za akceptację dokonanych zmian, ponieważ milczenie zostanie uznane za akceptację. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy, ponosi ryzyko związane z niezapoznaniem się ze zmianami Umowy.

4.2.9. Jeżeli Użytkownik zabierze IUM ponad 1 kilometr poza Strefę Jazdy lub w innych przypadkach, w których Posiadacz Praw Autorskich może zasadnie podejrzewać kradzież IUM, Posiadacz Praw Autorskich będzie uprawniony do zablokowania możliwości przemieszczania się IUM (w tym za pomocą sprzętu i oprogramowania Posiadacza Praw Autorskich) oraz do zgłoszenia kradzieży organom ścigania, a także do zastosowania innych metod ochrony swoich praw przysługujących zgodnie z prawem.;

4.2.10. Jeżeli Posiadacz Praw Autorskich ma wystarczające powody, by przypuszczać, że Użytkownik może dopuścić się oszustwa, a także jeśli występują inne oznaki działania Użytkownika w złej wierze (w tym używanie IUM lub Aplikacji Mobilnej niezgodnie z przeznaczeniem lub inne naruszenie Umowy przez Użytkownika), Posiadacz Praw Autorskich będzie uprawniony do jednostronnego zakończenia świadczenia Usług na podstawie Umowy poprzez powiadomienie Użytkownika przez Aplikację Mobilną, a także do zawieszenia dostępu Użytkownika do Aplikacji Mobilnej, zablokowania możliwości jazdy IUM z użyciem sprzętu i oprogramowania Posiadacza Praw Autorskich (w tym bez wypowiedzenia Najmu), a także, w razie konieczności, również do przymusowego zakończenia najmu IUM przez Użytkownika.

4.2.11. Przestawienia IUM w tryb oszczędzania energii (zmniejszenie prędkości), jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie do krytycznie niskiego poziomu, w zależności od modelu IUM.

4.2.12. Jeżeli Posiadacz Praw Autorskich będzie mieć wątpliwości co do legalności używania zarejestrowanego konta, wówczas Posiadacz Praw Autorskich będzie mieć prawo do wysłania w Aplikacji Mobilnej lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Aplikacji Mobilnej żądania przekazania dodatkowych informacji dotyczących tożsamości Użytkownika, jak określono w pkt 3.7 powyżej. Strony postanowiły, że w razie nieprzekazania odpowiedzi na żądanie w ciągu 24 godzin od chwili wysłania Posiadacz Praw Autorskich będzie mieć prawo do zawieszenia poprzez zablokowanie konta Użytkownika, a po trzech dniach od chwili wysłania właściwego żądania, do wypowiedzenia niniejszej Umowy.

4.2.13. Zmniejszenia maksymalnej prędkości IUM, jeżeli IUM wjedzie do Strefy Ograniczonej Prędkości (pkt 1.7 niniejszej Oferty).

4.2.14. Posiadacz Praw Autorskich ma prawo w każdej chwili, powiadamiając Użytkownika o dostępności jakiejkolwiek funkcjonalności lub aktualizacji bezpieczeństwa do Aplikacji Mobilnej, do odmowy wykonania Umowy w przypadku Użytkownika, na urządzeniu mobilnym na którym zainstalowana jest stara (nieuaktualna wersja Aplikacji Mobilnej lub w przypadku Użytkownika, którego urządzenie mobilne zostało uznane za niebezpieczne dla Aplikacji Mobilnej. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje tych aktualizacji, Posiadacz Praw Autorskich nie odpowiada za brak zgodności Aplikacji Mobilnej wynikający z braku właściwej aktualizacji.

4.2.15. Przymusowego rozwiązania Najmu IUM przez Użytkownika i zablokowania możliwości poruszania się IUM z użyciem sprzętu i oprogramowania, jeżeli czas Najmu IUM przekracza 4 (cztery) godziny.

4.3. Użytkownik jest uprawniony do:
Używania Aplikacji Mobilnej i IUM zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w Umowie.

4.4. Użytkownik jest zobowiązany do:

4.1.4. Przed rozpoczęciem korzystania z IUM, sprawdzenia IUM pod kątem uszkodzeń, sprawdzenia stanu technicznego IUM oraz jego zdatności do użytku, w tym w ramach jazdy zerowej (pkt 6.5 niniejszej Oferty);

4.4.2. Jeżeli IUM jest uszkodzone, jego stan uległ pogorszeniu w inny sposób lub wykazuje usterki przed rozpoczęciem użytkowania, Użytkownik musi powiadomić o tym Posiadacza Praw Autorskich i wysłać Posiadaczowi Praw Autorskich zdjęcia poprzez Czat Wsparcia Klienta w Aplikacji Mobilnej. Jeżeli przed rozpoczęciem użytkowania Użytkownik nie powiadomi Posiadacza Praw Autorskich o istniejącym uszkodzeniu lub innym pogorszeniu stanu IUM, Użytkownik będzie winny spowodowania szkody w trakcie Najmu IUM, jeżeli ta szkoda zostanie odkryta później przez innego Użytkownika lub Posiadacza Praw Autorskich, z wyjątkiem usterek niewidocznych lub niedostrzegalnych.

4.4.3. Przestrzegania procedur określonych w pkt 7 niniejszej Umowy dotyczących odbioru IUM do celów Najmu oraz zakończenia Najmu;

4.4.4. Używania IUM ściśle zgodnie z jego przeznaczeniem;

4.4.5. Nieudostępniania IUM do użytku osobom trzecim w ramach podnajmu, a także do używania IUM osobiście, z wyjątkiem Jazd Grupowych;

4.4.5.1 Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania IUM do użytku osobom trzecim, które nie ukończyły 18 lat;

4.4.6. Zapewnienia bezpieczeństwa IUM od momentu odebrania w ramach Najmu do zakończenia Najmu;

4.4.7. Zachowania ostrożności w trakcie używania mienia Posiadacza Praw Autorskich, a także stosowania środków w celu zapobieżenia uszkodzeniu mienia Posiadacza Praw Autorskich. W związku z tym Użytkownika obowiązuje zakaz podejmowania następujących działań:

4.4.7.1 Użytkownikowi nie wolno używać IUM na nierównych nawierzchniach, poza chodnikami i utwardzonymi ścieżkami, jeździć po dołach, wgłębieniach, wertepach i innych nierównościach z różnicą w stosunku do podłoża drogi większą niż 3 cm, a także tych z ostrymi spadkami na krawędziach, lub innych elementach podłoża drogi, które dodatkowo obciążają koła IUM, a także kałużach głębszych niż 1 cm, bez względu na możliwość zewnętrznego określenia głębokości;

4.4.7.2. Użytkownikowi nie wolno używać IUM do jazdy terenowej (poza drogą) lub na nierównym terenie;

4.4.7.3. Użytkownikowi nie wolno wykonywać akrobacji i skoków, uderzać w przeszkody, krawężniki i stopnie; używać IUM w zawodach; dryftować; wprawiać silnika elektrycznego w ruch poprzez naciskanie przełącznika zasilania, gdy Hulajnoga Elektryczna nie porusza się;

4.4.7.4. Użytkownikowi nie wolno używać IUM do przewożenia lub holowania ładunku; przemieszczać się z więcej niż jedną osobą na IUM, a także przewozić dzieci lub zwierząt; poruszać się na IUM, jeżeli ciężar całkowity (z odzieżą, torbą, plecakiem itp.) przekracza 100 kg;

4.4.7.5. Po zakończeniu Najmu Użytkownik nie może zostawić IUM w trudno dostępnym miejscu (wejście, obszar zamknięty itp.), przymocować go do niezatwierdzonych struktur (barierki w pasażu, wejścia do sklepów i inne wejścia, kraty w oknach itp.) ani w inny sposób zablokować IUM;

4.4.7.6. Użytkownikowi nie wolno składać IUM (w tym z użyciem standardowego mechanizmu);

4.4.7.7. Użytkownikowi nie wolno usuwać naklejek, numerów identyfikacyjnych, kodów kreskowych, a także umieszczać etykiet, naklejać naklejek, nanosić znaków, niszczyć lakieru IUM ani brudzić go (z wyjątkiem normalnego zabrudzenia przenoszonego przez obuwie używane na ulicy);

4.4.7.8. Użytkownikowi nie wolno doprowadzać do całkowitego rozładowania akumulatora IUM;

4.4.7.9. Użytkownikowi nie wolno stosować technologii ani podejmować działań, które mogą zaszkodzić Stronie Internetowej Posiadacza Praw Autorskich, Aplikacji Mobilnej, IUM i innemu mieniu Posiadacza Praw Autorskich;

4.4.7.10. Użytkownikowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w Aplikacji Mobilnej, a także w IUM lub jego poszczególnych częściach, zmieniać jakichkolwiek parametrów ani dokonywać ulepszeń IUM, ani doprowadzać do pogorszenia stanu IUM;

4.4.7.11. W Okresie Najmu Użytkownik nie jest uprawniony do pozostawiania IUM w bezruchu poza Miejscem Parkowania na dłużej niż 30 minut (jeżeli Najem nie zakończył się).

4.4.8. Niezwłocznego powiadomienia Posiadacza Praw Autorskich poprzez Aplikację Mobilną o każdej szkodzie doznanej przez IUM w trakcie Najmu, braku połączenia z którymkolwiek z systemów lub innych awariach lub wypadkach drogowych z udziałem IUM; a także naruszeniach funkcjonowania Aplikacji Mobilnej. W tych okolicznościach Użytkownik musi zaprzestać korzystania z IUM i ma obowiązek poinformować Posiadacza Praw Autorskich poprzez czat wsparcia w Aplikacji Mobilnej lub pocztą elektroniczną pod adresem help@whoosh.bike;

4.4.9. Zastosowania odpowiednich środków w celu ochrony swojego konta w Aplikacji Mobilnej, w tym nazwy użytkownika i hasła, przed nieuprawnionym użyciem przez inne osoby, a także do niezwłocznego przekazania Posiadaczowi Praw Autorskich w razie wykrycia takiego użycia;

4.4.10. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania danych swojego konta osobom trzecim;

4.4.11. Używania Aplikacji Mobilnej wyłącznie w granicach określonych przez Umowę i nienaruszania wyłącznego prawa Posiadacza Praw Autorskich do Aplikacji Mobilnej;

4.4.12. Śledzenie aktualizacji informacji na Stronie Internetowej Posiadacza Aplikacji Mobilnej, a także w Aplikacji Mobilnej;

4.4.13. Uiszczania opłaty licencyjnej i opłat za najem w terminie, zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy, a także do uiszczania innych płatności określonych w Umowie, jak również do zapewnienia wystarczających środków na karcie płatniczej wskazanej przez Użytkownika zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy do opłacania Najmu IUM i opłaty licencyjnej;

4.4.13.1 Uiszczania należności z tytułu Najmu IUM w terminie zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy, nawet jeśli IUM przełączyło się w tryb ekonomiczny z powodu spadku poziomu naładowania albo wyłączyło się z powodu rozładowania w poprzednim okresie Najmu przez tego Użytkownika;

4.4.14. Po zakończeniu używania i Najmu Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego zaparkowania IUM.

4.4.15.1. Na potrzeby pkt 4.4.14 niniejszej Oferty prawidłowe parkowanie IUM oznacza, że Użytkownik musi wykonać wszystkie poniższe czynności:
● doprowadzenie IUM do punktu Parkowania oznaczonego na mapie w Aplikacji Mobilnej znakiem "P";
● jeżeli IUM wyposażono w zamek i jeżeli Miejsce Parkowania nie jest Wirtualne (pkt 1.12 niniejszej Oferty), Użytkownik jest zobowiązany przymocować IUM do zamkniętej części struktury parkingowej;
● naciśnięcie przycisku „Zakończ" w Aplikacji Mobilnej (lub przycisku o analogicznej funkcjonalności z inną nazwą, jeżeli został nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej);
● wysłanie zdjęć Posiadaczowi Praw Autorskich za pomocą Aplikacji Mobilnej, potwierdzających prawidłowe zaparkowanie IUM;
● umieszczenie IUM w taki sposób, by nie zakłócało ruchu pieszych lub pojazdów oraz zgodnie z zasadami ruchu drogowego.)

4.4.15.2. Na potrzeby pkt 4.4.14 niniejszej Oferty IUM uznaje się za zaparkowane nieprawidłowo, jeżeli Użytkownik dopuścił się co najmniej jednego z następujących naruszeń:
● IUM pozostawiono na zewnątrz Strefy Jazdy;
● IUM pozostawiono poza Punktem Parkowania oznaczonym na mapie w Aplikacji Mobilnej;
● IUM wyposażone w zamek i pozostawione w innym niż Wirtualne Miejsce Parkowania nie zostało zabezpieczone zapięciem lub zamek IUM nie został zamknięty;
● Użytkownik nie zakończył Najmu w Aplikacji Mobilnej, a IUM pozostawiono w bezruchu na ponad 30 minut;
● Użytkownik zakończył Najem, lecz nie przesłał zdjęć potwierdzających prawidłowe zaparkowanie, w Aplikacji Mobilnej lub na czacie z Serwisem Wsparcia Użytkownika w Aplikacji Mobilnej;
● IUM umieszczono w sposób zakłócający ruch pieszych lub pojazdów.

4.4.15.3. Jeżeli prawidłowe zaparkowanie nie jest możliwe z ważnych przyczyn związanych z trudnościami technicznymi zakłócającymi działanie Aplikacji Mobilnej lub samego IUM, wówczas po otrzymaniu potwierdzenia od Serwisu Wsparcia IUM można zaparkować na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.. Użytkownik nie powinien dopuszczać do parkowania IUM na torach tramwajowych, przy przejazdach kolejowych, w tunelach, na kładkach dla pieszych, mostach, wiaduktach, przy przejściach dla pieszych i bliżej niż 5 metrów przed nimi; w pobliżu niebezpiecznych zakrętów na jezdni; na pasie ruchu dla rowerów; przy skrzyżowaniu dróg i bliżej niż 5 metrów od krawędzi krzyżującej się jezdni; bliżej niż 15 metrów od miejsc, gdzie zatrzymują się pojazdy poruszające się po stałej trasie lub postojów taksówek.

4.4.15.4. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Posiadacza Praw Autorskich poprzez czat z Serwisem Wsparcia Użytkownika w Aplikacji Mobilnej, jeżeli IUM zaparkowano zgodnie z pkt 4.4.15.3 niniejszej Oferty, a także o przyczynie powodującej konieczność takiego zaparkowania (która uniemożliwiła prawidłowe zaparkowanie).

4.4.16. IUM należy zwrócić Posiadaczowi Praw Autorskich w dobrym stanie technicznym, bez żadnych uszkodzeń, zgodnie z procedurami określonymi w Umowie, w tym pkt 4.4.14 niniejszej Oferty;

4.4.17. Korzystając z IUM Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać zasad ruchu drogowego i odpowiada za ich naruszenia. W związku z tym, korzystając z IUM, Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
● korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Użytkownik korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu;
● w razie braku wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, Użytkownik jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
● Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez Użytkownika jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
● Użytkownik korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;
● jadąc w ciemnościach lub w warunkach niewystarczającej widoczności, należy włączyć światła i błyskową lampę sygnalizacyjną IUM, a także zalecane jest noszenie elementów odblaskowych na sobie oraz zapewnienie widoczności tych elementów innym użytkownikom drogi;
● przestrzegania pozostałych obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym niewymienionych bezpośrednio w niniejszej Ofercie, a Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za ich naruszenie.

4.4.18. W celu zapobieżenia niebezpiecznym sytuacjom i naruszeniom przepisów ruchu drogowego Użytkownikowi nie wolno:
● używać IUM będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji toksycznych lub wszelkich innych środków powodujących zatrucie, a także odmówić poddania się badaniu medycznemu na żądanie upoważnionego przedstawiciela władz;
● używać IUM nie trzymając kierownicy przynajmniej jedną ręką;
● przekraczać dróg wzdłuż nadziemnych, podziemnych lub innych przejść dla pieszych nie zsiadając z IUM;
● ciągnąć lub holować inny pojazd;
● przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
● czepiać się pojazdów.

4.4.18.1. Zarówno w Okresie Najmu, jak i poza nim Użytkownikowi nie wolno przewozić IUM w samochodzie, autobusie, trolejbusie, taksówce ani żadnych innych środkach transportu (w jakikolwiek inny sposób), zabierać IUM do metra, jeździć na IUM lub nosić/prowadzić go wewnątrz budynków, obszarów objętych zakazem itp.

4.4.18.2. Jeżeli IUM wyjedzie (przemieści się w inny sposób) poza Strefę Jazdy, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie sprowadzić IUM z powrotem do Strefy Jazdy. Czas spędzony przez IUM poza Strefą Jazdy wlicza się do Okresu Najmu i podlega opłacie.

4.4.19. Zapobiegania utracie życia, uszczerbkowi na zdrowiu lub szkodzie majątkowej osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg. Jeżeli szkoda zostanie wyrządzona na skutek używania IUM, Użytkownik odpowiada w sposób określony przez obowiązujące przepisy.
5. Kwota, procedury i forma płatności

5.1. Płatności będą dokonywane zgodnie z procedurami oraz warunkami określonymi przez obowiązujące prawo i zasadami stosowanymi przez właściwe systemy płatności. Płatności bezgotówkowe dokonywane na podstawie Umowy, w tym płatności z tytułu opłaty licencyjnej, najmu, kar i inne przewidziane w Umowie, będą realizowane zgodnie z Cennikiem z użyciem następujących metod: polecenie zapłaty poprzez pobranie środków z karty płatniczej Użytkownika, Apple Pay; Google Pay; kody promocyjne w Aplikacji Mobilnej.

5.2. Akceptując Ofertę Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na wysyłanie przez Posiadacza Praw Autorskich poleceń, żądań, roszczeń do banku Użytkownika, a także na bezpośrednie pobieranie środków z tytułu opłaty licencyjnej, najmu, kar i innych płatności przewidzianych w Umowie.

5.3. Kwota opłaty licencyjnej i najmu, a także procedury ich uiszczania podlegają postanowieniom niniejszego pkt 5 Oferty, a także Cennikowi, a jeżeli Użytkownik aktywuje Subskrypcję, opisowi Subskrypcji dostępnemu w Aplikacji Mobilnej. Jeżeli postanowienia Oferty okażą się sprzeczne z postanowieniami Cennika i opisem Subskrypcji, pierwszeństwo mają postanowienia Cennika i opis Subskrypcji. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Cennika a opisem Subskrypcji, pierwszeństwo ma opis Subskrypcji.

5.4. Opłaty licencyjne
5.4.1. Za Licencję udzieloną zgodnie z Umową Użytkownik zapłaci Posiadaczowi Praw Autorskich opłatę licencyjną w kwocie określonej w Cenniku.
5.4.2. Opłata licencyjna obejmuje następujące elementy:
5.4.2.1. Jeżeli Użytkownik nie kupił żadnych dostępnych Subskrypcji Whoosh Pass:
(a) opłata stała w kwocie określonej w Cenniku pobierana od Użytkownika za każde rozpoczęcie nowego Najmu IUM (odblokowanie IUM, rozpoczęcie jazdy);
(b) opłata licencyjna naliczana za każdą minutę używania Aplikacji Mobilnej w okresie Najmu IUM zgodnie ze stawką określoną w Cenniku (stawka minutowa).
5.4.2.2. Jeżeli Użytkownik kupi dostępną Subskrypcję Whoosh Pass:
(a) opłata za Subskrypcję, której kwota i procedura zapłaty są określone w pkt 5.6.3 niniejszej Oferty, a także w Cenniku i opisie Subskrypcji;
(b) opłata licencyjna zgodnie ze stawką minutową określoną w pkt 5.4.2.1 (b) niniejszej Oferty;
(c) Cennik lub opis Subskrypcji mogą przewidywać całkowite odstąpienie od pobrania opłaty licencyjnej określonej w pkt 5.4.2.1 (a) niniejszej Oferty za czas trwania Subskrypcji. W tym przypadku, w okresie obowiązywania powiązanej Subskrypcji, opłata licencyjna nie będzie pobierana i nie musi być uiszczana, i nie jest wliczana do kwoty opłaty licencyjnej. Jeżeli Cennik lub opis Subskrypcji nie przewidują całkowitego odstąpienia od pobrania opłaty licencyjnej określonej w pkt 5.4.2.1 (a) niniejszej Oferty, właściwa płatność będzie wliczana do opłaty licencyjnej.

5.5. Opłata za najem
5.5.1. Wysokość opłat za najem z tytułu Najmu IUM zależy od faktycznego czasu Najmu IUM przez Użytkownika i jest obliczana na podstawie określonej stawki za 1 minutę Najmu. Stawka za najem jest dynamiczna i może zależeć od różnych czynników, w tym popytu na IUM i poziomu naładowania akumulatora IUM w chwili rozpoczęcia jazdy. Właściwa stawka mająca zastosowanie do Najmu IUM jest pokazywana w Aplikacji Mobilnej Whoosh, gdy Użytkownik wybiera IUM, lecz przed rozpoczęciem Najmu.

5.6. Subskrypcje Whoosh Pass
5.6.1. Korzystając z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, Użytkownik ma prawo, w każdej chwili w okresie obowiązywania Umowy, dokonać zakupu Subskrypcji Whoosh Pass w jednej z opcji dostępnych zgodnie z opisem Subskrypcji (w celu aktywowania Subskrypcji). W danym czasie aktywna może być tylko jedna Subskrypcja. Formalna Akceptacja Usług Subskrypcji Whoosh Pass następuje w chwili aktywowania Subskrypcji przez Użytkownika. Po aktywacji Subskrypcji Posiadacz Praw Autorskich wyśle Użytkownikowi potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Ponadto Użytkownik może kupić nową Subskrypcję w okresie ważności Subskrypcji aktywowanej poprzednio. W tym przypadku opłata za nowo zakupioną Subskrypcję zostanie pobrana w chwili zakupu, a aktywacja nowej Subskrypcji nastąpi w pierwszym dniu przypadającym po ostatnim dniu okresu ważności poprzedniej Subskrypcji.
5.6.2. Aktywacja Subskrypcji powoduje zmianę warunków Umowy na czas trwania tej Subskrypcji zgodnie z opisem Subskrypcji, w tym zmiany określone poniżej (chyba że opis Subskrypcji stanowi inaczej):
5.6.2.1. Zmiana warunków dotyczących wysokości opłaty licencyjnej zgodnie z pkt 5.4.2.2 niniejszej Oferty;
5.6.2.2. Inne warunki określone w opisie Subskrypcji. Te warunki mogą obejmować warunki dotyczące liczby IUM, których Najem Użytkownik może zaakceptować w ramach Jazdy Grupowej; okres Rezerwacji, koszt ubezpieczenia; koszt anulowania blokady na karcie płatniczej Użytkownika kaucji przewidzianej w pkt 5.7 niniejszej Oferty, a także inne warunki.
5.6.3. W momencie aktywowania opcji Subskrypcji wybranej przez Użytkownika karta płatnicza Użytkownika zostanie obciążona opłatą za Subskrypcję określoną w pkt 5.4.2.2 (a) w kwocie określonej w opisie Subskrypcji. W przypadkach określonych w drugim ustępie pkt 5.6.1 niniejszej Oferty opłata z tytułu Subskrypcji zostanie pobrana z karty płatniczej Użytkownika w chwili zakupu tej Subskrypcji w Aplikacji Mobilnej, lecz przed aktywacją tej Subskrypcji.
5.6.4. Subskrypcja Whoosh Pass wybrana przez Użytkownika jest ważna przez okres określony dla danego rodzaju Subskrypcji w opisie Subskrypcji i jest aktywowana z zastosowaniem następujących procedur:
● od momentu, gdy cała kwota opłaty za Subskrypcję wpłynie na rachunek bankowy Posiadacza Praw Autorskich, jeżeli Subskrypcja zakupiona wcześniej przez Użytkownika nie jest ważna w chwili zapłacenia opłaty za Subskrypcję przez Użytkownika;
● od dnia przypadającego po ostatnim dniu okresu ważności poprzedniej Subskrypcji, jeżeli Subskrypcja zakupiona wcześniej przez Użytkownika jest ważna w chwili zapłacenia opłaty za Subskrypcję przez Użytkownika;
5.6.5. W przypadku braku wystarczających środków na opłacenie Subskrypcji na karcie płatniczej Użytkownika aktywacja lub zakup Subskrypcji nie zostaną dokonane.
5.6.6. Na koniec okresu ważności Subskrypcji właściwa Subskrypcja zostanie automatycznie aktywowana na ten sam okres (przedłużenie Subskrypcji), chyba że Użytkownik wyłączył przedłużenie Subskrypcji w Aplikacji Mobilnej lub nie zakupił nowej Subskrypcji przed końcem okresu ważności bieżącej Subskrypcji (ustęp drugi pkt 5.6.1 niniejszej Oferty). Subskrypcja będzie przedłużana nieograniczoną liczbę razy po zakończeniu każdego okresu ważności Subskrypcji.
W tym przypadku warunki Subskrypcji dla każdego okresu jej ważności zostaną określone przez warunki zawarte w opisie określonej Subskrypcji w dniu jej opłacenia na właściwy okres (bez względu na datę jej aktywacji)..
5.6.7. Przedłużenie Subskrypcji zgodnie z pkt 5.6.6 następuje pod warunkiem pobrania opłaty za Subskrypcję z karty płatniczej Użytkownika, a Subskrypcja zostaje uznana za przedłużoną na następny okres od momentu wpłynięcia właściwej płatności na rachunek rozliczeniowy Posiadacza Praw Autorskich. Subskrypcja nie zostanie przedłużona automatycznie w razie braku wystarczających środków na jej opłacenie na karcie płatniczej Użytkownika.
5.6.8. Posiadacz Praw Autorskich ma prawo do jednostronnej zmiany warunków i postanowień Subskrypcji poprzez umieszczenie nowej wersji zawierającej zmienione warunki Subskrypcji na Stronie Internetowej Posiadacza Praw Autorskich pod adresem https://whoosh.bike/terms_pl/pl lub w Aplikacji Mobilnej. Nowa wersja warunków Subskrypcji zostanie wysłana Użytkownikom pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed wejściem zmian w życie, wraz z uzasadnieniem zmian. Użytkownik zostaje poinformowany, że ma prawo nie zgodzić się na zmianę warunków Subskrypcji oraz do wypowiedzenia warunków Subskrypcji bez żadnych kar po otrzymaniu od Posiadacza Praw Autorskich powiadomienia o zmianach dotyczących warunków Subskrypcji. Jeżeli po otrzymaniu powiadomienia Użytkownik będzie nadal korzystał z Subskrypcji, będzie to uznane za akceptację dokonanych zmian, ponieważ milczenie zostanie uznane za akceptację.
5.6.9. Użytkownik ma prawo, w dowolnym czasie w okresie ważności Subskrypcji, do jednostronnej odmowy automatycznego przedłużenia Subskrypcji poprzez wyłącznie określonej funkcji w Aplikacji Mobilnej.
5.6.10. Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do jednostronnego anulowania automatycznego przedłużenia Subskrypcji na następny okres w następujących przypadkach:
5.6.10.1. jeżeli Użytkownik nigdy nie zaakceptował IUM na Najem w bieżącym Okresie Subskrypcji;
5.6.10.2. jeżeli Użytkownik naruszył Umowę w bieżącym okresie ważności Subskrypcji.
5.6.11. Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia Subskrypcji przed końcem jej okresu ważności, jeżeli Użytkownik naruszył Umowę w okresie ważności Subskrypcji.
5.6.12. Posiadacz Praw Autorskich nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których, z przyczyn technicznych, opłata za Subskrypcję nie została pobrana z karty płatniczej i Subskrypcja nie została aktywowana (w tym na następny okres z zastosowaniem procedur dotyczących przedłużenia).
5.6.13 Jako konsument Użytkownik ma ustawowe prawo do odstąpienia od Subskrypcji w ciągu 14 dni po dniu, w którym Posiadacz Praw Autorskich wysłał Użytkownikowi pocztą elektroniczną Potwierdzenie Formalnej Akceptacji zgodnie z pkt 5.6.1 powyżej. Jednak Użytkownik potwierdza, że Usługi Subskrypcyjne będą świadczone niezwłocznie od pierwszej Rezerwacji IUM. Użytkownik wyraźnie akceptuje, że jeżeli użyje IUM w okresie 14 (czternastu) dni od pierwszej Rezerwacji IUM i zażąda odstąpienia od umowy, będzie musiał zapłacić za usługi faktycznie wykonane do momentu powiadomienia o odstąpieniu. . Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy w ciągu 14 dni bez dokonania Rezerwacji, otrzyma pełny zwrot kosztów pobranych z tytułu Subskrypcji.
5.6.14. Jeżeli Użytkownik zechce skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia zgodnie z pkt 5.6.13, może skorzystać z poniższego formularza. Użytkownik powinien wypełnić formularz i przesłać go Posiadaczowi Praw Autorskich na poniższy adres:
Wzór formularza odstąpienia
Do: WHOOSH
Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy, że odstępuję/odstępujemy (*) od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następujących usług (*):
Zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*):
Imię i nazwisko konsumenta/imiona i nazwiska konsumentów:
Adres(y) konsumenta/konsumentów:
Podpis(y) konsumenta/konsumentów (tylko wówczas, gdy formularz jest przekazywany w formie papierowej):
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
5.6.15. Od momentu wypowiedzenia Subskrypcji stosunki Stron podlegają warunkom Umowy bez zastosowania warunków i postanowień zawartych w opisie Subskrypcji.

5.7. Blokada kaucji
5.7.1. W celu zagwarantowania zapłaty opłaty licencyjnej, a także opłaty za najem, Posiadacz Praw Autorskich ma prawo do zablokowania na karcie Użytkownika kwoty do 15 (piętnastu) euro w chwili rozpoczęcia Najmu. Posiadacz Praw Autorskich odblokuje tę kwotę po opłaceniu jazdy w całości przez Użytkownika (wraz z opłatą licencyjną i opłatą za najem naliczonymi na skutek jazdy), a środki pozostaną na karcie płatniczej Użytkownika.
5.7.2. Jeżeli łączna kwota opłaty licencyjnej i opłaty za najem naliczonych w trakcie jazdy będzie mniejsza niż 3 euro, Posiadacz Praw Autorskich ma prawo zdjąć blokadę kaucji, zanim Użytkownik zapłaci za jazdę.
5.7.3. Jeżeli środki na karcie płatniczej Użytkownika będą niewystarczające do zapłacenia za jazdę (w tym opłat licencyjnych i opłat za najem) w chwili dokonania pobrania zgodnie z pkt 5.8 Oferty, kwota kaucji określona w pkt 5.7.1 może zostać pobrana przez Posiadacza Praw Autorskich w całości za jazdę lub za część obejmującą niedobór kwoty niezbędnej do zapłacenia za jazdę.

5.8. Procedury pobrania środków przy zakończeniu jazdy
5.8.1. Przy zakończeniu jazdy następujące płatności naliczone w trakcie jazdy zostaną pobrane z karty płatniczej Użytkownika:
- opłata licencyjna określona w pkt 5.4.2.1 (a) niniejszej Oferty (jeśli ma zastosowanie);
- opłata licencyjna określona w pkt 5.4.2.1 (b) niniejszej Oferty;
- opłata za najem określona w pkt 5.5.1 niniejszej Oferty.
5.8.2. Środki określone w pkt 5.8.1 zostaną pobrane od razu po zakończeniu Najmu. Jeżeli całkowita kwota płatności określonych w pkt 5.8.1 niniejszej Oferty w trakcie Najmu IUM faktycznie przekroczy 3 euro, Posiadacz Praw Autorskich ma prawo pobierać (w tym w trakcie Wynajmu) środki w kwocie 3 euro z rachunku Użytkownika za każdym razem, gdy zostanie przekroczony określony limit, do czasu zakończenia Najmu przez Użytkownika.
5.8.3. W razie braku środków na dokonanie płatności określonych w pkt 5.8.1 niniejszej Oferty lub niemożności ich pobrania z rachunku Użytkownika, a także jeżeli dług Użytkownika osiągnie kwotę przekraczającą 3 euro, wówczas Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do przymusowego zakończenia świadczenia Usług Najmu IUM i ograniczenia dostępu Użytkownika do Usług Aplikacji Mobilnej poprzez zablokowanie konta w sposób uniemożliwiający przedłużenie Najmu do czasu, gdy Użytkownik spłaci cały dług powstały na podstawie niniejszej Umowy.

5.9. Procedury pobierania kar
5.9.1. W chwili stwierdzenia naruszenia Umowy przez Użytkownika, za które warunki i postanowienia Umowy przewidują karę, Posiadacz Praw Autorskich ma prawo do pobrania kwoty określonej kary z karty płatniczej Użytkownika. Jeżeli środki na karcie płatniczej Użytkownika będą niewystarczające, wówczas środki na zapłacenie kary będą pobierane w ratach w miarę udostępniania środków na karcie Użytkownika.
5.9.2. Jeżeli po pobraniu kary zgodnie z pkt 5.9.1 niniejszej Oferty Posiadacz Praw Autorskich stwierdzi bezzasadność takiego pobrania (w szczególności z powodu braku naruszenia Umowy przez Użytkownika lub braku winy Użytkownika w związku z popełnieniem właściwego naruszenia), Posiadacz Praw Autorskich zwróci środki pobrane z karty płatniczej Użytkownika z tytułu kary. Taki zwrot musi zostać dokonany przez Posiadacza Praw Autorskich nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wysłania właściwego żądania przez Użytkownika Posiadaczowi Praw Autorskich z użyciem Aplikacji Mobilnej.
6. Okres Najmu IUM

6.1. Okres najmu IUM oblicza się w minutach i godzinach. Maksymalny okres najmu IUM nie może przekroczyć 4 (czterech) godzin. Po zakończeniu określonego okresu Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do przymusowego zakończenia Najmu IUM przez Użytkownika i zablokowania możliwości poruszania się IUM z użyciem sprzętu i oprogramowania.

6.2. Okres najmu IUM oblicza się od momentu, gdy Użytkownik kliknie przycisk „Rozpocznij jazdę" w Aplikacji Mobilnej (lub przycisk o analogicznej funkcjonalności i innej nazwie, jeżeli jest nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej) do chwili, gdy Użytkownik zatrzyma najmowanie IUM naciskając przycisk „Zakończ" (lub przycisk o analogicznej funkcjonalności i innej nazwie, jeżeli jest nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej) w Aplikacji Mobilnej, z uwzględnieniem pkt 6.3 niniejszej Oferty, oraz, na żądanie Posiadacza Praw Autorskich przekazane w Aplikacji Mobilnej, przesyłając zdjęcie z ogólnym widokiem zaparkowanego IUM poprzez Aplikację Mobilną jako potwierdzenie.

6.3. Naciśnięcie przycisku „Zakończ" w Aplikacji Mobilnej (lub przycisku o analogicznej funkcjonalności i innej nazwie, jeżeli jest nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej) skutkuje zakończeniem Najmu tylko wówczas, jeżeli IUM znajduje się w Strefie Parkowania wskazanej na mapie w Aplikacji Mobilnej. Jeżeli IUM znajduje się poza taką strefą, naciśnięcie właściwego przycisku nie spowoduje zakończenia Najmu, a okres Najmu będzie biegł nadal do jego prawidłowego zakończenia przez Użytkownika.

6.4. Użytkownik nie jest uprawniony do używania IUM poza okresem Najmu określonym zgodnie z pkt 6.2 niniejszej Oferty.

6.5. W celu sprawdzenia stanu technicznego IUM Użytkownik może przeprowadzić bezpłatną jazdę próbną na odległość nieprzekraczającą 200 metrów IUM w ciągu 5 minut od rozpoczęcia jazdy. Jazda wykonana przez Użytkownika w czasie takiego korzystania próbnego (czyli przejazdu, który jednocześnie trwa nie dłużej niż 5 minut i odbywa się na odległość mniejszą niż 200 metrów) nie będzie uznany za Najem IUM zgodnie z Umową (dalej „Jazda Zerowa"). Opłaty za najem i licencyjne za Jazdę Zerową, w tym opłata licencyjna określona w pkt 5.4.2.1 (a), nie będą naliczane ani pobrane. Jeżeli parametry Jazdy Zerowej (którykolwiek z parametrów – czas lub odległość) zostaną przekroczone w ramach danej jazdy, taki przejazd nie jest Jazdą Zerową i zostanie uznany za Najem IUM, którego okres zostanie obliczony zgodnie z pkt 6.2 niniejszej Oferty.
7. Procedury odbioru i przekazania IUM

7.1. Odbiór i przekazanie IUM Użytkownikowi przez Posiadacza Praw Autorskich w ramach Najmu odbywa się następująco:

7.1.1 Użytkownik, za pomocą Aplikacji Mobilnej, wybiera IUM na mapie. Korzystając z aparatu fotograficznego w telefonie Użytkownik skanuje umieszczony na IUM kod QR lub etykietę NFC za pomocą czytnika NFC w telefonie. Jednocześnie w Aplikacji Mobilnej są wyświetlane następujące informacje o wybranym IUM: położenie, cena, poziom naładowania, a także informacje o wyborze usługi ubezpieczeniowej (możliwości wyłączenia ubezpieczenia). Wybierając IUM Użytkownik musi sprawdzić, czy ma wystarczające środki na karcie płatniczej powiązanej z jego kontem w Aplikacji Mobilnej.

7.1.1.1 Korzystając z Aplikacji Mobilnej Użytkownik może zarezerwować wybrane IUM za cenę i na okres wskazane w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik może anulować rezerwację poprzez Aplikację Mobilną. Jeżeli Rezerwacja nie zostanie anulowana, a IUM nie zostanie odebrane przez Użytkownika w ramach Najmu przed końcem okresu Rezerwacji, Rezerwacja wygasa.
Posiadacz Praw Autorskich jest uprawniony do odmowy dokonania Rezerwacji dla Użytkownika, jeżeli Użytkownik wcześniej anulował jedną lub więcej Rezerwacji z rzędu.
Jeden Użytkownik może zarezerwować wiele IUM.

7.1.1.2 Użytkownik może wynająć więcej niż jedno IUM na jednym koncie – Jazda Grupowa. W tym przypadku Użytkownik może wyłącznie przekazać IUM do jazdy osobie trzeciej, która ukończyła 18 lat. W przypadku Jazdy Grupowej to Użytkownik, a nie osoba trzecia, której przekazano IUM, ponosi odpowiedzialność za całość mienia Posiadacza Praw Autorskich i za przestrzeganie warunków korzystania z IUM na podstawie Umowy. Wszystkie zobowiązania pieniężne związane z używaniem wielu IUM (w tym do zapłaty opłat licencyjnych, opłat za wynajem, a także kar za naruszenie Umowy w trakcie jazdy rozpoczętej z konta Użytkownika) przechodzą na Użytkownika i nie mogą być przeniesione przez Użytkownika na osobę trzecią, której Użytkownik faktycznie przekazał kontrolę nad IUM w trakcie Najmu.
W momencie rozpoczęcia Jazdy Grupowej Użytkownik rozpoczyna i kończy oddzielnie każdy Najem. Maksymalna liczba IUM wynajętych do Jazdy Grupowej na jednym koncie wynosi 3 (trzy) i może zostać zwiększona poprzez zakup Subskrypcji przez Użytkownika, jeżeli jest to możliwe zgodnie z opisem właściwego rodzaju Subskrypcji.

7.1.2. W momencie naciśnięcia przycisku „Rozpocznij jazdę" w Aplikacji Mobilnej (lub przycisku o analogicznej funkcjonalności i innej nazwie, jeżeli jest nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej) Użytkownik potwierdza i formalnie zgadza się być związanym niniejszą Ofertą w zakresie wybranych IUM i stawki mającej zastosowanie w związku z ich używaniem (w odniesieniu do zarówno opłaty licencyjnej i opłaty za najem).
7.2. Odbiór i przekazanie IUM Posiadaczowi Praw Autorskich przez Użytkownika na koniec Najmu odbywa się następująco:

7.2.1. Użytkownik parkuje IUM w Punkcie Parkowania oznaczonym znakiem "P" na mapie w Aplikacji Mobilnej, naciska przycisk „Zakończ" w Aplikacji Mobilnej (lub przycisk analogicznej funkcjonalności i innej nazwie, jeżeli jest nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej) oraz, na żądanie Posiadacza Praw Autorskich, wysyła zdjęcie pokazujące ogólny widok zaparkowanego IUM poprzez Aplikację Mobilną, a następnie mocuje IUM za pomocą zamka do miejsca parkowania (do zamkniętej części struktury, tak aby kabel uniemożliwiał użycie IUM bez otwarcia zamka), jeżeli zamek występuje, a parking nie jest wirtualny.

7.2.2. Pod warunkiem, że Użytkownik prawidłowo zaparkował IUM zgodnie z pkt 4.4.14 (z uwzględnieniem pkt 4.4.15.1-4.4.15.4) niniejszej Oferty, po otrzymaniu przez Posiadacza Praw Autorskich zdjęć z ogólnym widokiem zaparkowanego IUM, potwierdzających prawidłowe zaparkowanie (jeżeli Posiadacz Praw Autorskich tego zażąda), IUM uznaje się za prawidłowo przekazany przez Użytkownika Posiadaczowi Praw Autorskich.

7.2.3. Po zakończeniu Najmu przez Użytkownika Użytkownik otrzymuje wiadomość od Posiadacza Praw Autorskich w Aplikacji Mobilnej wskazującą kwotę do zapłaty (w tym kwotę opłaty licencyjnej i czynszu). W tym przypadku otrzymanie przez Użytkownika właściwej wiadomości nie stanowi potwierdzenia przez Posiadacza Praw Autorskich prawidłowego zaparkowania IUM przez Użytkownika. Naruszenia Umowy związane z parkowaniem IUM mogą zostać zidentyfikowane przez Posiadacza Praw Autorskich po zakończeniu Najmu.

7.3. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana przez Posiadacza Praw Autorskich jest udostępniana Użytkownikowi nieodpłatnie i obejmuje dwa różne ubezpieczenia i zakresy ochrony: (i) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności osobistej w razie wypadku; oraz (ii) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przy Formalnej Akceptacji (rejestracji) Usług Platformy Whoosh Micromobility Użytkownicy automatycznie nabywają prawo do korzystania z powyższego ubezpieczenia. Użytkownicy są obejmowani tym ubezpieczeniem w momencie dokonania każdej rezerwacji IUM zgodnie z pkt 7.1.2. Polisy ubezpieczeniowe zostają niniejszym włączone do Oferty przez odwołanie. Aby poznać dalsze informacje o szczegółowych zasadach, warunkach ochrony i kosztach ubezpieczenia, Użytkownik musi wybrać następujący link: https://whoosh.bike/insurance_pl/pl. .
8. Odpowiedzialność Stron na podstawie Umowy

8.1. Strony są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.

8.2 Jeżeli Użytkownik spóźni się z uiszczeniem opłaty licencyjnej i opłat za najem wynikających z niniejszej Umowy o ponad 48 godzin, Posiadacz Praw Autorskich będzie uprawniony do obciążenia Użytkownika odsetkami według stawki 0,1% wartości zadłużenia za każdy dzień zwłoki.

8.3 Z wyjątkiem jak określono w pkt 8.2 niniejszej Umowy, jeżeli Użytkownik spóźni się z uiszczeniem innych płatności wynikających z Umowy o ponad 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Posiadacza Praw Autorskich Użytkownikowi poprzez Aplikację Mobilną lub pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika wezwania do zapłaty właściwej należności, Posiadacz Praw Autorskich będzie uprawniony do obciążenia Użytkownika odsetkami za zwłokę według stawki 0,1% wartości zadłużenia za każdy dzień zwłoki. Odsetki z tytułu nieterminowej płatności będą naliczane do momentu spłacenia przez Użytkownika całości zadłużenia.

8.4. Jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Umowy, zapłaci karę w kwocie 6 euro za następujące naruszenia (jeżeli popełnienie danego naruszenia nie doprowadziło do uszkodzenia lub utraty IUM):
8.4.1. więcej niż jedna osoba (w tym dziecko) jechała IUM (pkt 4.4.7.4 niniejszej Oferty);
8.4.2. ukończenie jazdy w miejscu, które nie jest oznaczone jako punkt Parkingowy na mapie w Aplikacji Mobilnej znakiem "P" (pkt 7.2.1 niniejszej Oferty);
8.4.3. na koniec Najmu przymocowanie kabla do otwartej części struktury lub niezamknięcie zamka, jeżeli IUM wyposażono w zamek oraz jeśli Miejsce Parkingowe nie jest Wirtualne (pkt 7.2.1 niniejszej Oferty);
8.4.4. przekazanie kontroli nad IUM osobie, która nie ukończyła 18 lat (pkt 4.4.5.1 niniejszej Oferty);
8.4.5. jazda lub inne przemieszczanie IUM poza Strefą Jazdy, pod warunkiem, że Użytkownik następnie i samodzielnie sprowadzi IUM z powrotem do Strefy Jazdy w ciągu 30 minut (pkt 2.2.2 niniejszej Oferty);
8.4.6. przewóz IUM środkami transportu naziemnego (samochód, autobus, taksówka itp.) (pkt 4.4.18.1 niniejszej Oferty).

8.5. Jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Umowy, zapłaci karę w kwocie 12 euro za następujące naruszenia (jeżeli popełnienie danego naruszenia nie doprowadziło do uszkodzenia lub utraty IUM):
8.5.1. jazda lub inne przemieszczanie IUM poza Strefą Jazdy i niesprowadzenie IUM przez Użytkownika z powrotem do Strefy Jazdy przez ponad 30 minut (pkt 2.2.2 niniejszej Oferty);
8.5.2. pozostawienie IUM w bezruchu poza Miejscem Parkowania w okresie Najmu (jeżeli Najem nie został zakończony) przez ponad 30 minut (pkt 4.4.7.11 niniejszej Oferty);
8.5.3. przewóz IUM w metrze, a także wprowadzenie IUM do wnętrza budynku lub w miejsce ograniczonego dostępu (pkt 4.4.18.1 niniejszej Oferty);
8.5.4. doprowadzenie do całkowitego rozładowania akumulatora IUM (pkt 4.4.7.8 niniejszej Oferty);
8.5.5. nieprawidłowe zaparkowanie IUM, gdy Użytkownik popełnił co najmniej dwa naruszenia wymienione w pkt 4.4.15.2 niniejszej Oferty.

8.6. Jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Umowy, zapłaci karę w kwocie 60 euro za następujące naruszenia (jeżeli popełnienie danego naruszenia nie doprowadziło do uszkodzenia lub utraty IUM):
8.6.1. niewłaściwe użycie IUM lub Aplikacji Mobilnej;
8.6.2. naruszenie zasad ruchu drogowego w trakcie korzystania z IUM, a także jazda IUM z naruszeniem jakichkolwiek postanowień pkt 4.4.7, 4.4.17 i/lub 4.4.18 niniejszej Oferty.

8.7. Jeżeli Użytkownik dopuści się jakichkolwiek naruszeń Umowy określonych w pkt 8.4-8.5 niniejszej Oferty, jeśli takie naruszenie spowodowało uszkodzenie IUM bez jego utraty (tj. z możliwością i ekonomicznym potwierdzeniem przywrócenia pierwotnego stanu IUM), Użytkownik zapłaci karę w kwocie 60 euro.

8.8. Jeżeli Użytkownik dopuści się jakichkolwiek naruszeń Umowy określonych w pkt 8.6 niniejszej Oferty, jeśli takie naruszenie obejmowało uszkodzenie IUM bez jego utraty (tj. z możliwością i ekonomicznym potwierdzeniem przywrócenia pierwotnego stanu IUM), Użytkownik zapłaci karę w kwocie 120 euro.

8.9. Jeżeli Użytkownik dopuści się naruszenia niniejszej Umowy, jeśli takie naruszenie obejmowało utratę IUM (w tym faktyczną utratę IUM na skutek kradzieży, zanurzenia itp., a także uszkodzenie IUM, którego naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona), Użytkownik zapłaci karę równą kosztowi IUM, który wynosi 1000 euro dla Hulajnóg Elektrycznych i 1800 euro dla Roweru Elektrycznego.

8.10. Zapłata kar nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wyrównania szkody wyrządzonej w mieniu Posiadacza Praw Autorskich.

8.11. Ryzyko utraty lub uszkodzenia IUM na skutek wypadku w Okresie Najmu ponosi Użytkownik.

8.12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli Posiadacz Praw Autorskich poniesie wydatki lub straty w związku z naruszeniem przez Użytkownika zasad ruchu drogowego, w tym dotyczących zapłaty kar za wykroczenia administracyjne, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Posiadaczowi Praw Autorskich w całości poniesione koszty lub straty.

8.13. Jeżeli w trakcie używania IUM Użytkownik wyrządzi osobie trzeciej, w tym innemu użytkownikowi drogi, szkodę obejmującą utratę życia, uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową, Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować w całości szkodę wyrządzoną swoim działaniem osobie trzeciej.
9. Podstawy i procedury rozwiązania Umowy. Zmiany warunków Oferty i Umowy

9.1. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, można ją rozwiązać przed upływem terminu określonego w Umowie, za porozumieniem Stron lub z inicjatywy jednej ze Stron wyrażonej w sposób zrozumiały dla obu Stron. Posiadacz Praw Autorskich nie jest uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia Umowy obejmującej Usługi Subskrypcji, chyba że wystąpi podstawa takiego wypowiedzenia zgodnie z pkt 9.2.

9.2. Posiadacz Praw Autorskich może wypowiedzieć Umowę przedterminowo i jednostronnie z następujących przyczyn:
9.2.1. jeżeli Użytkownik wielokrotnie (więcej niż dwa razy) naruszy zasady ruchu drogowego w trakcie używania IUM;
9.2.2. jeżeli Użytkownik wielokrotnie (więcej niż dwa razy) naruszy zasady parkowania IUM;
9.2.3. w razie stwierdzenia, że Użytkownik używał Aplikacji Mobilnej z naruszeniem warunków i postanowień Umowy;
9.2.4. w razie stwierdzenia, że Użytkownik udostępnił Aplikację Mobilną osobie trzeciej bez zgody Posiadacza Praw Autorskich;
9.2.5. w razie stwierdzenia, że Użytkownik uszkodził IUM;
9.2.6. w razie stwierdzenia, że Użytkownik korzystał ze środków technicznych do zablokowania sygnału GPS, a także innych metod w celu odłączenia systemów zabezpieczających lub sterowania zainstalowanych na IUM;
9.2.7. jeżeli Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy Umowę, co obejmuje naruszenie lub wywołanie groźby naruszenia wyłącznych praw Posiadacza Praw Autorskich do Aplikacji Mobilnej lub wyłącznych praw osób trzecich;
9.2.8. jeżeli Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy Umowę, co obejmuje szkodę lub wywołanie groźby wyrządzenia szkody w mieniu Posiadacza Praw Autorskich (w tym IUM) lub osób trzecich;
9.2.9. jeżeli Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy Umowę, co obejmuje szkodę obejmującą utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej lub wywołanie groźby wyrządzenia takiej szkody;
9.2.10. gdy Użytkownik dopuści się działań godzących w reputację biznesową Posiadacza Praw Autorskich;
9.2.11. gdy Użytkownik dopuści się działań godzących w honor, godność lub reputację biznesową osoby trzeciej, a także innych bezprawnych działań, jeżeli realizacja takich działań jest w jakikolwiek sposób (bezpośrednio lub pośrednio) powiązana z używaniem Aplikacji Mobilnej lub IUM przez Użytkownika;
9.2.12. jeżeli wystąpią okoliczności dające Posiadaczowi Praw Autorskich powód, by uznać, że Aplikacja Mobilna lub IUM są używane przez Użytkownika z naruszeniem warunków Umowy (w tym do innych celów niż ich przeznaczenie);
9.2.13. w pozostałych przypadkach przewidzianych w Umowie lub obowiązujące przepisy prawa.

9.3. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przedterminowo z inicjatywy Posiadacza Praw Autorskich, Umowa zostanie uznana za rozwiązaną od momentu powiadomienia Użytkownika o jej rozwiązaniu poprzez Aplikację Mobilną.

9.4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przedterminowo i jednostronnie , z inicjatywy Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyśle wniosek o usunięcie konta, pod warunkiem, że nie występuje żadne zadłużenie związane z Umową (w tym z tytułu opłat licencyjnych, za nnajem i kar).

9.5. Użytkownik ma prawo wysłać Posiadaczowi Praw Autorskich wniosek o usunięcie konta w Aplikacji Mobilnej lub pocztą elektroniczną na adres help@whoosh.bike lub klikając przycisk „Usuń konto" (lub przycisk o analogicznej funkcjonalności i innej nazwie, jeżeli jest nazwany inaczej w Aplikacji Mobilnej) w menu Profil w Aplikacji Mobilnej.

9.6. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przedterminowo z inicjatywy Użytkownika, jeśli Użytkownik nie ma zadłużenia na podstawie Umowy, wówczas Umowa zostanie uznana za rozwiązaną 15 dni kalendarzowych po dniu wysłania przez Użytkownika wniosku o usunięcie konta. Jeżeli Użytkownik ma zadłużenie, wniosek o usunięcie konta nie zostanie uwzględniony. Po spłacie całości zadłużenia Użytkownik może ponownie wysłać wniosek o usunięcie konta, a 15-dniowy termin rozwiązania Umowy zostanie obliczony od momentu wysłania tego powtórzonego wniosku. Posiadacz Praw Autorskich usunie konto Użytkownika w dniu rozwiązania Umowy.

9.7. Jednostronne rozwiązanie Umowy jest możliwe w postępowaniu sądowym z każdej innej przyczyny, której nie wymieniono w pkt 9.2 i 9.4 niniejszej Oferty, a którą przewiduje obowiązujące prawo.

9.8. Wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań finansowych (w tym uiszczenia opłat licencyjnych, za wynajem i kar) wynikających z Umowy i nie zwalnia go z odpowiedzialności za naruszenie warunków i postanowień Umowy.
10. Dane osobowe Użytkownika

10.1. Na podstawie niniejszej Umowy Użytkownik będzie przekazywał Posiadaczowi Praw Autorskich swoje dane osobowe. Posiadaczowi Praw Autorskich przysługuje prawo sprawdzenia informacji przekazanych przez Użytkownika. Polityka Posiadacza Praw Autorskich dotycząca przetwarzania danych osobowych (Polityka Prywatności) zostaje niniejszym włączona do niniejszej Oferty przez odwołanie i jest dostępna w Aplikacji Mobilnej oraz pod linkiem: https://whoosh.bike/privacy_policy_pl/pl.
11. Siła wyższa jako podstawa zwolnienia z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy

11.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie obowiązków jest skutkiem wystąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (siła wyższa), tj. zdarzeń o nadzwyczajnym i nieuniknionym charakterze, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

11.2. Jeżeli okoliczności stanowiące siłę wyższą wpłyną na wykonanie obowiązków w okresie określonym w Umowie, wówczas ten okres zostanie współmiernie wydłużony o okres występowania tych okoliczności siły wyższej. Jeżeli ten okres przekroczy trzy miesiące, każda ze Stron może jednostronnie odmówić wykonania Umowy poprzez powiadomienie drugiej Strony Umowy na piśmie z użyciem Aplikacji Mobilnej lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji w Aplikacji Mobilnej, a w przypadku Posiadacza Praw Autorskich na adres help@whoosh.bike

11.3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą Strona, która utraciła zdolność do wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu tych okoliczności w terminie 3 (trzech) dni.

11.4. Strona, która nie wykonuje swoich zobowiązań i nie powiadomiła drugiej Strony o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie określonym w pkt 11.3 i która nie udokumentowała ich wystąpienia, traci prawo do powołania tych okoliczności jako podstawy zwolnienia z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy.
12. Okres obowiązywania Umowy

12.1. Umowa wchodzi w życie w momencie zaakceptowania niniejszej Oferty przez Użytkownika z zastosowaniem procedur przewidzianych w niniejszej Umowie i obowiązuje do jej rozwiązania z przyczyn przewidzianych przez obowiązujące prawo lub w Umowie.
13. Prawa autorskie i znaki towarowe

13. Prawa autorskie i znaki towarowe

13.1. Prawa autorskie i własność. Cała umieszczona lub pokazywana treść dotycząca Usług, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, filmy, dźwięk i ilustracje („Treść"), a także całość oprogramowania udostępnianego poprzez Usługi, jest własnością Posiadacza Praw Autorskich, jego licencjodawców, dostawców, agentów i/lub jego dostawców Treści. Wszystkie elementy Usług, w tym między innymi ogólny projekt i Treść, a w szczególności oprogramowanie, są chronione przez przepisy dotyczące szaty graficznej, majątkowych i osobistych praw autorskich i znaków towarowych oraz inne przepisy dotyczące praw własności intelektualnej. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w jakim te Usługi są udostępnianie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy prawa autorskiego Użytkownikowi nie wolno modyfikować żadnych materiałów oraz nie wolno mu kopiować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, zwielokrotniać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, przenosić ani sprzedawać jakichkolwiek informacji lub utworów zawartych w Usługach. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy prawa autorskiego Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń przed ponownym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim dostępnych w Usługach. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz regulacji dotyczących korzystania z Usług przez Użytkownika. Usługi, ich Treść, oprogramowanie Posiadacza Praw Autorskich i wszystkie prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Posiadacza Praw Autorskich lub jego licencjodawców, dostawców, agentów i/lub jego dostawców Treści, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach zastrzeżonych z materiałów znajdujących się w Usługach. Usługi, ich Treść i wszystkie prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Posiadacza Praw Autorskich lub jego licencjodawców, dostawców, agentów i/lub jego dostawców Treści, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach zastrzeżonych z materiałów znajdujących się w Usługach.

13.2 Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Posiadacza Praw Autorskich użyte w niniejszym dokumencie (w tym między innymi nazwa Posiadacza Praw Autorskich, logo firmowe Posiadacza Praw Autorskich, nazwa Usług, wzór Usług i/lub logo Usług) (łącznie „Znaki") są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi lub zgłoszonymi znakami towarowymi Posiadacza Praw Autorskich lub jego podmiotów powiązanych, partnerów, dostawców lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać, kopiować, zwielokrotniać, ponownie publikować, wprowadzać, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać ani zmieniać znaków towarowych Posiadacza Praw Autorskich w jakikolwiek sposób, w tym w reklamie lub publikacjach związanych z rozprowadzeniem materiałów o Usługach, bez uprzedniej pisemnej zgody Posiadacza Praw Autorskich. Użytkownik nie będzie używał nazwy Posiadacza Praw Autorskich ani języka, obrazów bądź symboli, które w ocenie Posiadacza Praw Autorskich mogłyby sugerować zatwierdzenie przez Posiadacza Praw Autorskich (i) pisemnej lub ustnej reklamy lub prezentacji lub (ii) broszury, newslettera, książki lub innych pisemnych materiałów o dowolnym charakterze, bez uprzedniej pisemnej zgody.

13.2 Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe
Posiadacza Praw Autorskich użyte w niniejszym dokumencie (w tym między innymi nazwa Posiadacza Praw Autorskich, logo firmowe Posiadacza Praw Autorskich, nazwa Usług, wzór Usług i/lub logo Usług) (łącznie „Znaki") są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi lub zgłoszonymi znakami towarowymi Posiadacza Praw Autorskich lub jego podmiotów powiązanych, partnerów, dostawców lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać, kopiować, zwielokrotniać, ponownie publikować, wprowadzać, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać ani zmieniać znaków towarowych Posiadacza Praw Autorskich w jakikolwiek sposób, w tym w reklamie lub publikacjach związanych z rozprowadzeniem materiałów o Usługach, bez uprzedniej pisemnej zgody Posiadacza Praw Autorskich. Użytkownik nie będzie używał nazwy Posiadacza Praw Autorskich ani języka, obrazów bądź symboli, które w ocenie Posiadacza Praw Autorskich mogłyby sugerować zatwierdzenie przez Posiadacza Praw Autorskich (i) pisemnej lub ustnej reklamy lub prezentacji lub (ii) broszury, newslettera, książki lub innych pisemnych materiałów o dowolnym charakterze, bez uprzedniej pisemnej zgody.

13.1. Prawa autorskie i własność. Cała umieszczona lub pokazywana treść dotycząca Usług, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, filmy, dźwięk i ilustracje („Treść"), a także całość oprogramowania udostępnianego poprzez Usługi, jest własnością Posiadacza Praw Autorskich, jego licencjodawców, dostawców, agentów i/lub jego dostawców Treści. Wszystkie elementy Usług, w tym między innymi ogólny projekt i Treść, a w szczególności oprogramowanie, są chronione przez przepisy dotyczące szaty graficznej, majątkowych i osobistych praw autorskich i znaków towarowych oraz inne przepisy dotyczące praw własności intelektualnej. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w jakim te Usługi są udostępnianie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy prawa autorskiego Użytkownikowi nie wolno modyfikować żadnych materiałów oraz nie wolno mu kopiować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, zwielokrotniać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, przenosić ani sprzedawać jakichkolwiek informacji lub utworów zawartych w Usługach. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy prawa autorskiego Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń przed ponownym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim dostępnych w Usługach. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz regulacji dotyczących korzystania z Usług przez Użytkownika. Usługi, ich Treść, oprogramowanie Posiadacza Praw Autorskich i wszystkie prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Posiadacza Praw Autorskich lub jego licencjodawców, dostawców, agentów i/lub jego dostawców Treści, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach zastrzeżonych z materiałów znajdujących się w Usługach. Usługi, ich Treść i wszystkie prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Posiadacza Praw Autorskich lub jego licencjodawców, dostawców, agentów i/lub jego dostawców Treści, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach zastrzeżonych z materiałów znajdujących się w Usługach.

13.2 Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Posiadacza Praw Autorskich użyte w niniejszym dokumencie (w tym między innymi nazwa Posiadacza Praw Autorskich, logo firmowe Posiadacza Praw Autorskich, nazwa Usług, wzór Usług i/lub logo Usług) (łącznie „Znaki") są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi lub zgłoszonymi znakami towarowymi Posiadacza Praw Autorskich lub jego podmiotów powiązanych, partnerów, dostawców lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać, kopiować, zwielokrotniać, ponownie publikować, wprowadzać, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać ani zmieniać znaków towarowych Posiadacza Praw Autorskich w jakikolwiek sposób, w tym w reklamie lub publikacjach związanych z rozprowadzeniem materiałów o Usługach, bez uprzedniej pisemnej zgody Posiadacza Praw Autorskich. Użytkownik nie będzie używał nazwy Posiadacza Praw Autorskich ani języka, obrazów bądź symboli, które w ocenie Posiadacza Praw Autorskich mogłyby sugerować zatwierdzenie przez Posiadacza Praw Autorskich (i) pisemnej lub ustnej reklamy lub prezentacji lub (ii) broszury, newslettera, książki lub innych pisemnych materiałów o dowolnym charakterze, bez uprzedniej pisemnej zgody.
14. Wsparcie Klienta

14.1. Oprócz czatu wbudowanego w Aplikacji Mobilnej Użytkownik może również kontaktować się z Posiadaczem Praw Autorskich pod poniższym adresem poczty elektronicznej: help@whoosh.bike.
15. Oficjalna księga skarg

15.1. W celu przekazania skarg dotyczących korzystania z Usług objętych niniejszą Ofertą prosimy wejść na stronę https://www.livroreclamacoes.pt/inicio lub wybrać właściwy link na stronie internetowej Posiadacza Praw Autorskich.
16. Postanowienia różne

16.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

16.2 Wszelkie spory wynikające z Ogólnych Warunków Umowy lub Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Posiadacza Praw Autorskich..

16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

16.4. Określenia podane w pkt 1 Ogólnych Warunków Umowy będą stosowane w Cenniku i opisie Subskrypcji w odpowiednim znaczeniu, chyba że Cennik lub opis Subskrypcji stanowi inaczej.

16.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków Umowy, z dowolnej przyczyny, staną się nieważne lub niemożliwe do dochodzenia, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Umowy (Umowy), które pozostają w mocy.
PLEASE NOTE: These Terms & Conditions only apply to the territory of Poland. Therefore, they will not be legally binding in any other state.
Unless you're in Poland, please check the Terms & Conditions applying to the country of your location.

Effective Date: February 1, 2022
Last updated: February 1, 2022

STANDARD TERMS AND CONDITIONS

These Standard Terms and Conditions shall govern the use of Whoosh's services and Whoosh Micromobility Platform (collectively, the "Services") WHOOSH PL sp. z o. o. offers (hereinafter, the "Offer").

These Services are offered to individuals with legal capacity (a Polish citizen, foreign citizen, or stateless person (henceforth referred to as the "User") by WHOOSH PL sp. z o. o. (hereinafter referred to as the "Copyright Holder"). When the Copyright Holder and the User are referred to jointly, they will be mentioned as "Parties", and separately as a "Party".

Though this Offer, the Copyright Holder will allow the User to conclude a contract for one or both of the following Services:

● Whoosh Micromobility Platform, comprising the mobile Android application and iOS application that allow Users to use the user functionality of the Whoosh Micromobility Platform, including searching for IMD, starting and ending an IMD ride, as well as other functions provided by the Mobile Application;

● Whoosh Pass Subscription;

● Rental, whereby the Copyright Holder allows the User the right to own and use the IMD.

The User acknowledges and accepts to be bound by the Offer upon Formal Acceptance of each of the Services individually, as further specified in Section 3 of this Offer. Once the User formally accepts the Offer for each of the Services, an Agreement will be concluded between the Parties (hereunder, an "Agreement").
Place of the conclusion of the contract: Warsaw, Poland
(as amended on February 25, 2022)
1. Basic Terms and Definitions Used in the Agreement

1.1. Formal Acceptance is the full and unconditional acceptance by the User of the proposal (offer) to conclude an Agreement with the Copyright Holder on the conditions set forth in this document, the legal consequence of which is the conclusion of such an Agreement between the Parties. Formal Acceptance is expressed by the User in the ways further specified in Section 3 of this Offer

1.2. Rental is the right to own and use the IMD [Individual Mobility Device – defined below] in accordance with the Agreement provided by the Copyright Holder to the User in accordance with its intended purpose, from the moment the Lease/Rental starts until the Lease/Rental ends, according to the rules determined by the Agreement. For the purposes of the Agreement, the terms "Lease" and "Rental" are used equivalently.

1.3. Direct Debit is a debiting of funds from a bank card specified by the User in pursuance of the terms and conditions of the Agreement. The withdrawal of funds is made without obtaining additional consent from the User, according to the rules and in the manner prescribed provided by the current legislation and this Agreement.

1.4. Booking is a function of the Mobile Application that ensures that the IMD selected by the User is registered to this User for the duration of the Booking.

1.5. Group Trip is a function of the Mobile Application that allows one User to take several IMD for Rent at once.

1.6. Agreement is the agreement between the Copyright Holder and the User that is concluded on the terms and conditions set forth in this Offer by way of the User's Acceptance of the Offer. By its legal nature, the Agreement will, depending on which Services are formally accepted by the User, either include elements of a license agreement (an agreement on granting the right to use the Mobile Application), or/and a short-term rental agreement for the IMD.

1.7. Limited-Speed Zone is the territory indicated in the Mobile application, within which the maximum speed of the IMD will be functionally limited to the value specified in the Mobile application using the software and hardware of the Copyright Holder. When entering the specified zone by crossing its border, the IMD will smoothly and automatically switch the speed mode to a slower one (corresponding to the speed limit), and when crossing the border when leaving the zone, it will return to the normal speed mode.

1.8. Ride Zone is the territory indicated on the map in the Mobile Application where the User can use the IMD under the Agreement. The use of the IMD by the User outside the Ride Zone is not provided for and is a breach of the Agreement.

1.9. Customer Support (also known as that "User Support Service") is the support service of the Copyright Holder that provides informational assistance to the User who reaches out by telephone or chat in a Mobile Application.

1.10. License is the non-exclusive right to use the Mobile Application provided by the Copyright Holder to the User in accordance with the Agreement on the conditions set forth in this Offer.

1.11. Whoosh Mobile Application (also referred to as the "Mobile Application") is the mobile Android application and iOS application that allow Users to use the user functionality of the Whoosh Micromobility Platform, including searching for IMD, starting and ending an IMD ride, as well as other functions provided by the Mobile Application. This term includes both the current version of the Mobile Application and all its subsequent updates and new versions.

1.12. Parking Place is a place (zone) marked on the map in the Mobile Application, where the functionality of the Mobile Application allows the User to complete the IMD Rental. This can be an area that is not equipped with a structure for fastening the IMD with a lock (Virtual Parking Place) or an area with such a structure installed (in particular, a bicycle parking place). It is not allowed to use elements that are not designed for this to fasten the IMD (for example, pillars, fences, railings). When placing the IMD in the Parking Space, the User is obliged to comply with the rules for correct parking specified in clause 4.4.15.1 of this Offer (including placing the IMD at the Parking point indicated on the map in the Mobile Application with a "P" sign.

1.13. Traffic Rules are the traffic rules approved by regulations of the Act of 20 June 1997 on Road Traffic. In this Offer, a reference to the traffic rules means a reference to the current version of the traffic regulations (or, where a different version of the traffic rules must be used under the current regulations, a reference to the relevant version of the traffic rules to be used). current legislation, a link to the corresponding edition of traffic rules that is to be applied).

1.14. The Whoosh Micromobility Platform is the unified hardware and software complex developed by the Copyright Holder, which includes a number of interconnected objects (the software and technical solutions of the Copyright Holder), including the Whoosh Mobile Application and the IMD.

1.15. Subscription (also "Whoosh Pass" or "Whoosh Pass Subscription") is a functionality of the Mobile Application that is activated at the discretion of the User, and upon activation of which the payment conditions and the amount of the license fee for the right to use the Mobile Application are changed in accordance with the conditions specified in the description of the Subscription, and upon activation, the other terms and conditions for the use of the Mobile Application specified in the Subscription description available in the Mobile Application are also changed.

1.16. User is an individual [physical person] with legal capacity (a Polish citizen, foreign citizen, stateless person) who has reached the age of 18 and is not under guardianship or trusteeship, who accepts (formally accepts) this Offer and, as a result of the formal acceptance of this Offer, is a Party to the Agreement.

1.17. The Copyright Holder's website is the website hosted on the Internet at: https://whoosh.bike/pl.

1.18. Individual Mobility Device (also "IMD") is a term that includes the concepts of an Electric Scooter (clause 1.20 of this Offer) and/or an Electric Bike (clause 1.21 of this Offer).

1.19. Tariffs are the conditions that establish the amount of remuneration of the Copyright Holder under the Agreement, including the license fee for granting the User the right to use the Mobile Application, as well as the payment for renting the IMD. The tariffs are available in the Mobile Application.

1.20. Electric Scooter is a sharable WHOOSH Electric Scooter that is equipped with an Internet of Things [IoT] controller (which is a proprietary solution of the Copyright Holder), provided to the User as an integral part of the Whoosh Micromobility Platform for temporary possession and use in accordance with the Agreement.

1.21. Electric Bike is a WHOOSH Electric Bike, equipped with an IoT-controller (which is a proprietary solution of the Copyright Holder), provided to the User as an integral part of the Whoosh Micromobility Platform for temporary possession and use in accordance with the Agreement
2. Subject Matter of the Agreement

2.1. License

2.1.1. Under the Agreement, the Copyright Holder grants the User, for the duration of this Agreement, the non-exclusive right to use the Whoosh Mobile Application (as defined in clause 1.11 of this Agreement) within the limits established by the Agreement, and the User undertakes to pay remuneration to the Copyright Holder for the right that has been granted in accordance with the terms and conditions of the Agreement.

2.1.2. The user is given the right to use (taking into account the restrictions established by this section 2.1 of the Offer, including clauses 2.1.6 and 2.1.8, and the current legislation) of all elements of the Mobile application, including:
- the Mobile Application interface;
- design elements, including all graphic elements and original design solutions used in the visual displays showed by the program on the screen and in the interface of the Mobile application, as well as the arrangement of design elements in the Mobile application, etc .;
- the images, texts, information materials used in the Mobile Application and that are an integral part of it.

2.1.3. The Mobile Application can be used by the User solely in accordance with its purpose and functionality within the Whoosh Micromobility Platform throughout the entire territory on which the exclusive right to the Mobile Application is effective. At the same time, the functionality of the Mobile Application may differ depending on the specific territory of its use.

2.1.4. In accordance with the Agreement, the User acquires the right to use the Mobile Application in the territory and in the ways specified in this Offer, under the terms of a non-exclusive license, while the Copyright Holder retains the right to use the Mobile Application in the relevant territory and in the appropriate ways.

2.1.5. The exclusive right to the Mobile Application belongs to the Copyright Holder.

2.1.6. The User is not entitled to conclude sublicense agreements in relation to the Mobile Application or otherwise transfer the right to use the Mobile Application to third parties.

2.1.7. For the purposes of using the Mobile Application in accordance with the Agreement, the User is entitled to install the Mobile Application on an unlimited number of mobile devices.

2.1.8. The User is not entitled to decompile the Mobile Application or make changes to the source code of the Mobile Application, nor to reproduce, copy or distribute the Mobile Application.

2.2. Rental


2.2.1. Under the Agreement, the Copyright Holder transfers the IMD to the User for temporary possession and use, and the User accepts the IMD for use for consumer purposes (for personal needs) that are not related to the implementation of business activities. The transfer of the IMD to the User for Rental shall be carried out through the User's use of the functionality of the Mobile Application in the manner prescribed by this Offer.
2.2.2. The User is entitled to use the IMD only within the Ride Zone. Outside the specified territory, the use of the IMD is not allowed and without additional warning from the Copyright Holder is blocked using the functionality of the Whoosh Micromobility Platform.


3. Conditions and Procedures for Concluding the Agreement

3.1. The Formal Acceptance of the Offer shall be made by the User in electronic form in the manner prescribed by this section of the Offer, and shall entail the conclusion of the Agreement between the User and the Copyright Holder.

3.2. The Whoosh Micromobility Platform Services shall be concluded through the User adhering to the conditions established by the Agreement, without any conditions or qualifications. Acceptance of this Offer means that the User has read all the provisions of the Agreement related to the Whoosh Micromobility Platform Services, that it agrees to them and has unconditionally accepted to follow them. Upon Formal Acceptance of Whoosh's Micromobility Platform Services, the Copyright Holder will send a confirmation of registration of the registration to the User by email.

3.3. The acceptance of Whoosh's Micromobility Platform Services shall be carried out by the User by performing the following set of actions:
3.3.1. The User shall fill in the fields, providing the information necessary to register the User in the Mobile Application in accordance with the functionality of the Mobile Application;
3.3.2. The User shall be registered in the Mobile Application by pressing the appropriate button (the button "register", "ok" or a button with any other text designation that functionally ensures the registration of the User in the Mobile Application). At the same time, by pressing the appropriate button, the User confirms that it is fully familiar with the terms and conditions of this Offer and confirms its consent to conclude the Agreement.

3.4. For Rental Services, the User shall select a payment method in the "Payment" section and specify the details of its bank card. In order to confirm the correctness of entering the bank card data on the specified card, an amount of up to 1 euro shall be blocked. Successful blocking of the above funds by the Copyright Holder is one of the conditions for the Formal Acceptance of this Offer. This amount of money shall not be counted as payment of the license fee and/or the rent under the Agreement and shall be unlocked within 24 hours. Formal Acceptance of Rental Services will occur in accordance with clause 7.1.2.

3.5. The Copyright Holder shall not be liable for cases when the Offer was not accepted, and the Agreement was not concluded due to the impossibility of processing the information and information provided by the User for technical reasons.

3.6. By accepting this Offer, the User confirms that any actions exercised in the Mobile Application under its account have been performed personally by the User. The User shall bear all risks related to the unauthorized use of the User's account or mobile device.

3.7. The person accepting the Offer must correspond to the criteria specified in clause 1.17 of this Offer. If the Copyright Holder's establishes that the person accepting the Offer does not correspond to these criteria, one of the following legal consequences shall occur:
● if the Agreement with the relevant person has not been concluded at the time when the relevant circumstance is established, the Formal Acceptance of the Offer shall be considered incomplete, and the Agreement shall be considered not to have been concluded, and access to the Mobile Application shall not be provided to the User;
● ● if the Agreement with the relevant person was concluded at the time when the relevant circumstance was established, the Copyright Holder shall be entitled to immediately terminate the access of the relevant person to the Mobile Application (including by blocking the account) and/or to refuse to execute the Agreement unilaterally.

3.8. If the Copyright Holder has doubts about the reliability of the data specified by the User during registration or of the bank card data, or about the ownership of the bank card by the User, as well as whether the person who registered in the Mobile Application meets the criteria specified in clause 1.17 of this Offer, the Copyright Holder shall be entitled to send a request for the User to provide his image (photo) obtained using the User's mobile device, and photos of the front side of the bank card (without the CVV/CVC). Each time a photo is transmitted to the Copyright Holder, the User gives the appropriate consent to process the User's personal data and to make the image available.

3.9. The User shall be obliged to provide the Copyright Holder with the information requested by the latter in accordance with clause 3.8 of the Offer. Until the User provides the relevant information in an amount sufficient to eliminate the doubts of the Copyright Holder:
● if the Agreement with the User has not been concluded in accordance with this section 3, the Acceptance cannot be considered to have been completed by the User, and the Agreement cannot be considered to have been concluded. Access to the Mobile Application is not provided to the person formally accepting the Offer;
● if the Agreement with the User was concluded - the Copyright Holder shall have the right to suspend the User's access to the Mobile Application (including by blocking the User's account). After the User has provided all the necessary documents, the User's access to the Mobile Application shall be restored by the Copyright Holder.

3.10. As a consumer, the User acknowledges and expressly consents that, with the immediate performance and Formal Acceptance of the Rental Services, it loses the right of withdrawal.
  4. Rights and Obligations of the Parties

  4.1. The Copyright Holder Is Obliged to:
  4.1.1. Provide the User with access to the Mobile Application and the ability to use it in accordance with the terms and conditions of the Agreement, with the exception of the cases provided for by the Agreement (in particular, clause 3.8 of this Offer);
  4.1.2. Provide to the User through the Mobile Application information about the IMD, its main technical characteristics, location, the amount of the license fee, rental fees and other terms and conditions of the Agreement;
  4.1.3. Provide the User with the temporary possession and use of the IMD in a technically sound condition, accelerating to a maximum speed of up to 25 km/h (taking into account the Speed Limit Zones — clause 1.7 of this Offer);
  4.1.4. Independently bear the costs of maintaining the IMD arising in connection with its normal operation (except for the costs that are directly imposed upon the User by the Agreement);
  4.1.5. Properly fulfill the other obligations arising from the Agreement and provided by the current legislation.

  4.2. The Copyright Holder Is Entitled to:
  4.2.1. Verify the information, including the personal data provided by the User at the time of registration in the Mobile Application, as well as the other information specified in clauses 3.7-3.8 of this Offer;
  4.2.2. Suspend or terminate the User's access to the Mobile Application (including blocking the User's account) in the cases established by clauses 3.6 and 3.8 of this Offer if the User has debts under the Agreement, as well as if the Copyright Holder suspects fraudulent actions using the User's account or illegal actions in relation to the IMD, other users or third parties, as well as if there are any of the grounds for termination of the Agreement by the Copyright Holder specified in clause 9.2 of this Offer;
  4.2.3. Process the User's personal data provided at the time of registration in the Mobile Application, as well as that obtained during the conclusion and execution of the Agreement;
  4.2.4. Carry out a check of the User's debt under the Agreement, as well as under other agreements between the User and the Copyright Holder, if any were concluded;
  4.2.5. Monitor the safety of the IMD, as well as its technical condition, and monitor whether the operation of the IMD complies with the purposes established by this Agreement;
  4.2.6. Refuse to conclude the Agreement if the User provides the data required for registration inaccurately or incompletely when registering in the Mobile Application;
  4.2.7. Refuse to conclude the Agreement, or to suspend or terminate its validity if the User has a debt arising from the Agreement and/or other agreements concluded between the User and the Copyright Holder until the debt is repaid in full, as well if the User breaches the other terms and conditions of this Agreement;
  4.2.8. To unilaterally amend the Offer (Agreement) (including the price, license fees and rent, and the terms of renting the IMD) by posting a new version of this Offer containing the amended terms and conditions of the Agreement on the Site of the Copyright Holder at https://whoosh.bike/terms_pl/pl and/or in the Mobile Application. The new version of this Offer will be sent to Users by email at least within 15 days in advance to the entry into force of the amendments, together with the reasons for such amendments. The User is informed that it has the right to terminate, without penalty, this Agreement upon being notified of the amendments made by the Copyright Holder to the Services. Continued use of the Mobile Application by the User upon being notified of the shall be deemed to be acceptance to the amendments that have been made, since silence will be deemed as acceptance. In case the User does not terminate the Agreement, it bears the risk for not familiarizing itself with the changes to the Agreement.
  4.2.9. If the User takes the IMD more than 1 kilometer outside the Ride Zone or in other cases that cause the Copyright Holder to reasonably suspect theft of the IMD, it shall be entitled to block the movement of the IMD (including with the help of the Copyright Holder's software and hardware) and to notify law enforcement agencies about the fact of theft, and to employ the other methods for protecting its rights that are provided for by the law.
  4.2.10. If the Copyright Holder has sufficient reason to believe that the User may commit fraudulent actions, as well as if there are other manifestations of the User's bad-faith behavior (including the use of the IMD or the Mobile Application not in accordance with their purpose or another breach of the Agreement by the User), it shall be entitled to terminate performance under the Agreement unilaterally by notifying the User via the Mobile Application, as well as to suspend the User's access to the Mobile Application, to block the movement of the IMD using the software and hardware of the Copyright Holder (including without termination of the Lease), and, if necessary, also to forcibly terminate the Rental of the IMD by the User.
  4.2.11. Put the IMD into power saving mode (decrease the speed) if the battery charge drops to a critically low level, depending on the model of the IMD.
  4.2.12. If the Copyright Holder has doubts about the legality of the use of the registered account, the Copyright Holder shall have the right to send a request by means of the Mobile Application or e-mail specified by the User when registering in the Mobile Application in order to provide additional information about the User's identity, as specified in clause 3.7. above. The Parties have agreed that if there is a failure to provide a response to the request within 24 hours from the moment it was sent, the Copyright Holder shall if the right to suspend by blocking the User's account, and after three days from the moment of sending the corresponding request, to terminate this Agreement.
  4.2.13. Reduce the maximum speed of the IMD if the IMD enters the Limited-Speed Zone (clause 1.7 of this Offer).
  4.2.14. The Copyright Holder has the right at any time, upon notifying the User of the availability of any functionality or security updates to the Mobile Application, to refuse to perform the Agreement, on whose mobile device an old (not updated) version of the Mobile Application is installed, or for a User whose mobile device is recognized as unsafe for the Mobile Application. Where the User fails to install these updates, Copyright Holder shall not be liable for any lack of conformity of the Mobile Application resulting from such lack of relevant update.
  4.2.15. Forcibly terminate the User's Rental of the IMD and block the movement of the IMD using software and hardware if the duration of the IMD Rental exceeds 4 (Four) hours.

  4.3. The User Is Entitled to:
  Use the Mobile Application and the IMD on the terms and conditions provided for by the Agreement.

  4.4. The User Is Obliged to:
  4.1.4. Before using the IMD, inspect it for damage, check the technical condition of the IMD and its suitability for use, including within the framework of a zero trip (clause 6.5 of this Offer);
  4.4.2. If the IMD is damaged, otherwise impaired or shows defects prior to use, the User must notify the Copyright Holder and send photos to the Copyright Holder via the Customer Support Chat in the Mobile Application. If, prior to the start of use, the User did not notify the Copyright Holder about the existing damage or other deterioration of the IMD, the User pleads guilty to causing the damage during its Rental of the IMD if such were subsequently discovered by another User or the Copyright Holder, with the exception of non-apparent or non-recognisable defects
  4.4.3. Comply with the procedures provided for in Section 7 of this Agreement for accepting the IMD for Rental and completing the Rental;
  4.4.4. Use the IMD in strict compliance with its intended purpose;
  4.4.5. Not to transfer the IMD for use to third parties under sublease, as well as to use the IMD personally, except in cases of Group Trips;
  4.4.5.1 The User shall not be entitled to transfer the IMD for use to third parties under the age of 18 years;
  4.4.6. Ensure the safety of the IMD from the moment it is accepted for Rental until the termination of the Rental;
  4.4.7. Take care when using the property of the Copyright Holder, as well as take measures to prevent damage to the property of the Copyright Holder. In connection with this, the following actions are prohibited to the User:
  4.4.7.1 The User is prohibited from using the IMD on uneven surfaces, outside sidewalks and paved paths, to ride over any pits, potholes, bumps, or other irregularities that differ from the road bed by more than 3 cm, as well as those with sharp drop-offs at the edges, or other features of the road bed that create an additional load on the wheels of the IMD, and puddles with a depth of more than 1 cm, regardless of the possibility of external determination of depth;
  4.4.7.2. The User is prohibited to use the IMD for riding off-road or on rugged terrain;
  4.4.7.3. The User is prohibited from, perform acrobatic stunts, jumping, hitting obstacles, curbs, or steps; using the IMD in competitions; drifting; put the electric motor into motion by pressing the power trigger when the Electric Scooter is not moving;
  4.4.7.4. The User is prohibited from using the IMD for transportation, or towing cargo; moving with more than one person on the IMD, as well as transporting children and animals; moving on the IMD if the total weight (with clothes, bag, backpack, etc.) exceeds 100 kg;
  4.4.7.5. After the end of the rental, the user is prohibited from leaving the IMD in hard-to-reach places (an entrance, closed area, etc.), from fastening it to unauthorized structures (railings of passages, entrance groups of shops and entrances, window bars, etc.) or to otherwise block the IMD;
  4.4.7.6. The User is prohibited from folding the IMD (including using the standard mechanism);
  4.4.7.7. The User is prohibited from removing stickers, identification numbers, barcodes, as well as applying labels, sticking stickers, making marks, damaging the paintwork of the IMD, or getting it dirty (except for normal dirtying of the platform with street shoes);
  4.4.7.8. The User is prohibited from allowing the battery of the IMD to be completely discharged;
  4.4.7.9. The User is prohibited from using technologies or taking actions that may harm the Site of the Copyright Holder, the Mobile Application, the IMD, or the other property of the Copyright Holder;
  4.4.7.10. The User is prohibited from making any changes to the Mobile Application, as well as to the IMD or its individual parts, from changing any characteristics, and from making improvements to or from worsening the IMD;
  4.4.7.11. During the Rental Period, the User shall not be entitled to leave the IMD motionless outside a Parking Place for more than 30 minutes (if the Rental is not completed).
  4.4.8. Immediately notify the Copyright Holder via the Mobile Application about any damage to the IMD during Rental, disconnection of any of the systems, or other malfunctions or road accidents involving the IMD; and of violations of the functioning of the Mobile Application. In such circumstances, the User must stop using the IMD, and it is required to inform the Copyright Holder via the support chat in the Mobile Application or by email at help@whoosh.bike;
  4.4.9. Take appropriate measures to protect its Mobile Application account, including the username and password, from unauthorized use by others, and immediately inform the Copyright Holder of the relevant information if such use is detected;
  4.4.10. The User is not entitled to transfer its account data to third parties;
  4.4.11. Use the Mobile Application only within the limits established by the Agreement and not violate the exclusive right of the Copyright Holder to the Mobile Application;
  4.4.12. Monitor the updates of information on the Site of the Copyright Holder, as well as in the Mobile Application;
  4.4.13. Pay the license fee and rental fees in a timely manner, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, and to pay the other payments stipulated by the Agreement, and to provide that there are sufficient funds on the bank card specified by the User in pursuance of the terms and conditions of this Agreement to pay for the Rental of the IMD and pay the license fee ;
  4.4.13.1 Pay in full for the Rental of the IMD in a timely manner in compliance with the terms and conditions of this Agreement, even if the IMD has switched to economy mode due to a decrease in the charge, or if it has switched off due to the fact that it was discharged during the previous Rental period by this User;
  4.4.14. Upon completion of the use and termination of Rent, the User is obliged to correctly park the IMD.
  4.4.15.1. For the purposes of clause 4.4.14 of this Offer, the correct parking of the IMD means that the User shall perform all of the following actions:
  ● the IMD's approach to the Parking point indicated on the map in the Mobile Application with the "P" sign;
  ● if there is a lock on the IMD and if the Parking Place is not Virtual (clause 1.12 of this Offer) the User is obliged to attach the IMD to a closed part of the parking structure;
  ● pressing the "Finish" button in the Mobile Application (or a button of the corresponding functionality with a different name, if it is named differently in the Mobile Application);
  ● sending photos to the Copyright Holder using the Mobile Application that confirm the correct parking of the IMD;
  ● placing the IMD so that it does not interfere with the movement of pedestrians and/or vehicles and in accordance with the traffic rules.
  4.4.15.2. For the purposes of clause 4.4.14 of this Offer, the IMD shall be considered to have been parked incorrectly if the User has committed at least one of the following violations:
  ● The IMD is left outside the Ride Zone;
  ● The IMD is left outside the Parking Point indicated on the map in the Mobile Application;
  ● The IMD equipped with a lock and left in a non-Virtual Parking Place is not secured with a cable and/or if the IMD's lock is not closed;
  ● The User has not completed the Rental in the Mobile Application and the IMD is left motionless for more than 30 minutes;
  ● The User has completed the Rental, but the photos to confirming correct parking have not been sent in the Mobile Application or in the chat with the User Support Service in the Mobile Application;
  ● placing the IMD in a way that interferes with the movement of pedestrians and/or vehicles.
  4.4.15.3. If it is impossible to park correctly for valid reasons related to technical difficulties with the operation of the Mobile application or the IMD itself, after receiving confirmation from the Support Service, the IMD can be parked on the sidewalk in a place designated for that purpose, or in the absence of such a place, as close as possible to the outer edge of the sidewalk furthest from the roadway and parallel to that edge, provided that the width of the sidewalk left for pedestrians is such that it will not impede their movement and is not less than 1.5 m.The user should not allow the IMD to be parked on tramways, at railway crossings, in tunnels, on overpasses, bridges, viaducts, at pedestrian crossings and closer than 5 m in front of them; near dangerous turns on a roadway; on the lane for cyclists; at the intersection of roadways and closer than 5 meters from the edge of the roadway that is intersected; closer than 15 meters from the places where fixed-route vehicles stop or of passenger taxi parking spots.
  4.4.15.4. The User must immediately notify the Copyright Holder via a chat with the User's support service in the Mobile Application if the IMD has been parked in accordance with clause 4.4.15.3 of this Offer, as well as regarding the reasons that caused the need for such parking (which prevented correct parking).
  4.4.16. The IMD must be returned to the Copyright Holder in a technically sound condition, without any damage, using the procedures stipulated by the Agreement, including clause 4.4.14 of this Offer;
  4.4.17. While using the IMD, the User is obliged to comply with the traffic rules and be responsible for their violation. In this regard, when using the IMD, the User, in particular, is obliged to:
  ● use the road for bicycles path or lane, if they are designated for the direction in which User is moving or intend to turn. When using the bicycle path and pedestrian way, the user shall be obliged to exercise particular caution and give way to pedestrians first;
  ● if there are no bicycle paths, the user is obliged to use the roadway on which vehicle traffic is permitted at a speed not exceeding 30 km/h;
  ● The use of the sidewalk or pedestrian way by the User is allowed exceptionally when the sidewalk is located along a roadway on which vehicle traffic is allowed at a speed of more than 30 km/h and there is no separate roadway for bicycles and no bike lane;
  ● When using a sidewalk or a pedestrian way, the user is obliged to drive at a speed close to that of the pedestrian, to be extra cautious, to give way to the pedestrian and not to impede his/her movement;
  ● when driving in the dark or in conditions of insufficient visibility, it is necessary to turn on the headlight and the IMD's flashlight, and it is also recommended to have objects with reflective elements on you and to ensure the visibility of these objects to other road users;
  ● comply with the other applicable provisions of traffic rules, including provisions that are not directly listed in this Offer, and to independently bear liability for their violation.
  4.4.18. To prevent dangerous situations and traffic violations, the User is prohibited from:
  ● operating the IMD while under the influence of alcohol, drugs, toxicity or any other kind of intoxication, as well as refusing to undergo a medical examination at the request of an authorized official;
  ● operating the IMD without holding the steering wheel with at least one hand;
  ● crossing the roadway along elevated, underground or other pedestrian passageways without dismounting from the IMD;
  ● pull or tow another vehicle;
  ● carry another person, animal or cargo;
  ● cling to vehicles.
  4.4.18.1. Both during the Rental Period and outside the Rental Period, the User is prohibited from transporting the IMD in a car, bus, trolleybus, taxi or in any other means of transport (in any other way), to go take the IMD down into the metro, to ride on it or carry/haul it inside buildings, restricted areas, etc.
  4.4.18.2. If the IMD exits (moves in any other way) outside the Travel Zone, the User is obliged to immediately return the IMD to the Ride Zone. The time spent by the IMD outside the Ride Zone is included in the Rental Period and is subject to payment.
  4.4.19. Prevent harm to the life, health and property of third parties, including other road users. If harm is caused by using the IMD, the User is liable in the manner prescribed by the current legislation.
  5. Payment Amount, Procedures and Form of Payment

  5.1. Payments shall be made in accordance with the procedures and under the conditions determined by the current legislation and the rules of the relevant payment systems. Non-cash payments under the Agreement, including the payment of the license fee, rental fees, fines and other payments provided for by the Agreement, shall be made in accordance with the Tariffs by the following methods: direct debiting of funds from the User's bank card; Apple Pay; Google Pay; promo codes in the Mobile Application.

  5.2. When accepting this Offer, the User expresses its unconditional acceptance to the sending by the Copyright Holder of orders, requests, claims to the User's bank, as well as to the direct debiting of funds that make up the license fee, rental fees, fines and other payments provided for by the Agreement.

  5.3. The amount of the license fee and rent as well as the procedures for their payment shall be governed by this section 5 of the Offer, as well as by the Tariffs and, if the User activates the Subscription, the description of the Subscriptions available in the Mobile Application. If the provisions of the Offer contradict the provisions of the Tariffs and the description of the Subscriptions, the provisions of the Tariffs and the description of the Subscriptions shall prevail. In the event of a conflict between the provisions of the Tariffs and the description of the subscriptions, the descriptions of the Subscriptions shall prevail.

  5.4. License Fee
  5.4.1. For the License provided in accordance with the Agreement, the User shall pay to the Copyright Holder license fee in the amount established by the Tariffs.
  5.4.2. The license fee includes the following components:
  5.4.2.1. If the User has not purchased any of the available Whoosh Pass Subscriptions:
  (a) a fixed payment in the amount established by the Tariffs charged to the User for each start of a new IMD Rental (unlocking the IMD, start of the trip);
  (b) a license fee calculated for each 1 minute of using the Mobile Application during the IMD Rental period in accordance with the rate specified in the Tariffs (per minute rate).
  5.4.2.2. If the User purchases any of the available Whoosh Pass Subscriptions:
  (a) the fee for the Subscription, the amount and procedure for payment of which is determined by clause 5.6.3 of this Offer, as well as the Tariffs and description of the Subscription;
  (b) the license fee in accordance with the per-minute rate specified in clause 5.4.2.1 (b) of this Offer;
  (c) the Tariffs and/or the description of the Subscription may provide for the complete cancellation of the license fee specified in clause 5.4.2.1 (a) of this Offer for the duration of the Subscription. In this case, during the validity period of the corresponding Subscription, such license fee shall not be charged and must not be paid, and it is not included in the amount of the license fee. If the Tariffs and/or the description of the Subscription do not provide for the complete cancellation of the license fee specified in clause 5.4.2.1 (a) of this Offer, the corresponding payment shall be included in the license fee.

  5.5. Rental Fees
  5.5.1. The amount of the rental fees for the IMD Rental depends on the actual time of the IMD Rental by the User and is calculated based on the established tariff for 1 minute of Rental. The corresponding rental tariff is dynamic and may depend on various factors, including the level of demand for the IMD and the battery level of the IMD as of the time of the start of the trip. The specific tariff to be applied to the IMD Rental is indicated in the Whoosh Mobile Application when the User chooses the IMD, but before the start of the Rental.

  5.6. Whoosh Pass Subscriptions
  5.6.1. The User has the right, using the functionality of the Mobile Application, at any time during the period of validity of the Agreement to purchase a Whoosh Pass Subscription in accordance with one of the options available in accordance with the description of the Subscriptions (to activate the Subscription). Only one Subscription can be activated at a time. Formal Acceptance of Whoosh Pass Subscription Services occurs at the moment the User activates a Subscription. Upon activation of the Subscription, Copyright Holder will send a confirmation to the User by email.
  Furthermore, the User is entitled to purchase a new Subscription during the validity period of the previously activated Subscription. In this case, the fee for the newly purchased Subscription shall be debited at the time of its purchase, and the activation of a new Subscription shall be carried out on the day following the last day of the validity period of the previous Subscription.
  5.6.2. Activation of the Subscription entails a change in the terms of the Agreement for the duration of such a Subscription in accordance with the description of the Subscription, including the following changes (unless otherwise specified in the description of the Subscription):
  5.6.2.1. Changing the conditions regarding the amount of the license fee in accordance with clause 5.4.2.2 of this Offer;
  5.6.2.2. Other conditions specified in the description of the Subscription. Such conditions may include conditions regarding the number of IMD that the User can accept for Rental within the framework of a Group Trip; the duration of the Booking period; the cost of Insurance; canceling the block on the User's bank card of the deposit provided for in clause 5.7 of this Offer, as well as other conditions.
  5.6.3. At the moment of activation of the Subscription option selected by the User, the User's bank card will be charged the Subscription fee specified in clause 5.4.2.2 (a) in the amount specified in the Subscription description. In the cases established by the second paragraph of clause 5.6.1 of this Offer, the Subscription fee shall be debited from the User's bank card at the time of purchasing such a Subscription in the Mobile Application, but before activating such a Subscription.
  5.6.4. The Whoosh Pass Subscription selected by the User shall be valid for the period specified for a specific type of Subscription in the Subscription description, and it is activated using the following procedures:
  ● from the moment the full amount of the Subscription fee is received on the bank account of the Copyright Holder, if the Subscription previously purchased by the User is not valid at the time the User pays the Subscription fee;
  ● from the day following the last day of the validity period of the previous Subscription, if the Subscription previously purchased by the User is valid at the time the User pays the Subscription fee;
  5.6.5. In case of insufficient funds on the User's bank card to pay for the Subscription, activation and/or purchase of the Subscription is not carried out.
  5.6.6. At the end of the validity period of the Subscription, the corresponding Subscription is reactivated for the same period automatically (prolongation of the Subscription) unless the User has disabled the prolongation of the Subscription in the Mobile Application or the User has not purchased a new Subscription before the end of the validity period of the current Subscription (paragraph two of clause 5.6.1 of this Offer). The Subscription shall be prolonged an unlimited number of times after the end of each Subscription validity period.
  In this case, the terms of the Subscription for each new period of its validity shall be determined by the conditions contained in the description of the corresponding Subscription on the date of its payment for the corresponding period (regardless of the date of its activation).
  5.6.7. Prolongation of the Subscription in accordance with clause 5.6.6 shall be carried out subject to the debiting of the subscription fee from the User's bank card, while the Subscription shall be considered to have been extended for the next period from the moment the corresponding payment is received to the settlement account of the Copyright Holder. If there are insufficient funds on the User's bank card to pay for the Subscription, the Subscription will not be automatically prolonged.
  5.6.8. The Copyright Holder has the right at any time to unilaterally change the terms and conditions of the Subscription by posting a new version containing the amended terms of the Subscription on the Copyright Holder's Website at https://whoosh.bike/terms_pl/pl or on the Mobile Application. The new version of the terms and conditions of the Subscription will be emailed to Users at least 15 days in advance of the changes becoming effective, along with the reasons for the changes. Users are advised that they have the right to disagree with the change to the terms of the Subscription and to terminate the terms of the Subscription without penalty upon receipt of notice from the Copyright Holder of the changes to the terms of the Subscription. If the User continues to use Subscription after receiving such notice, User will be deemed to have accepted the changes, as silence will be deemed to be acceptance.
  5.6.9. The User has the right at any time during the validity period of the Subscription to unilaterally refuse the automatic prolongation of the Subscription by disabling the corresponding function in the Mobile Application.
  5.6.10. The Copyright Holder is entitled to unilaterally cancel the automatic prolongation of the Subscription for the next period in the following cases:
  5.6.10.1. if the User has never accepted the IMD for Rent during the current period of the Subscription;
  5.6.10.2. if the User violated the Agreement during the current period of validity of the Subscription.
  5.6.11. The Copyright Holder is entitled to unilaterally terminate the Subscription before the expiration of its validity period if a violation of the Agreement was committed by the User during the Subscription validity period.
  5.6.12. The Copyright Holder is not responsible for cases when, for technical reasons, the fee for the Subscription from the bank card has not been debited and the Subscription has not been activated (including for the next period using the procedures for prolongation).
  5.6.13 As a consumer, the User has a statutory withdrawal right to cancel the Subscription within 14 days after the date the Copyright Holder sent a confirmation of Formal Acceptance to the User by email in accordance with clause 5.6.1 above. However, the User acknowledges that Subscription Services will be performed immediately as from the first Booking of an IMD. The User expressly accepts that, if it uses an IMD within the period of 14 (fourteen) days from the first Booking of an IMD and requests the withdrawal of the contract, will have to pay for the services actually provided until the moment of communication of withdrawal.. If the User withdraws from the contract within 14 days without having placed a Booking, it will receive a full refund of the costs charged for the Subscription.
  5.6.14. If the User wishes to exercise its withdrawal right in accordance with clause 5.6.13., it may use the form below. The use user should fill in the form and revert it to the Copyright Holder at the following address:
  Model Withdrawal Form
  To : WHOOSH
  I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*):
  Ordered on (*)/received on (*):
  Name of consumer(s):
  Address of consumer(s):
  Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper):
  Date:
  (*) Delete as appropriate.
  5.6.15. From the moment when the Subscription is terminated, the relations of the Parties shall be governed by the terms of the Agreement without applying the terms and conditions contained in the description of the Subscriptions.

  5.7. Blocking of the Deposit
  5.7.1. In order to guarantee the payment of the license fee, as well as the rental fee, the Copyright Holder has the right to block on the User's card an amount of up to 15 (fifteen) euro at the time of the start of the Rental. The Copyright Holder shall unblock this amount after the trip has been paid for in full by the User (including the license fee and rental fee charged as a result of the trip), and the funds shall remain on the User's bank card.
  5.7.2. If the aggregate amount of the license fee and rental fee charged during the trip is less than 3 euro, the Copyright Holder shall have the right to remove the blocking of the deposit before the User pays for the trip.
  5.7.3. If there are insufficient funds on the User's bank card to pay for the trip (including license fees and rental fees) at the time of their debiting in accordance with section 5.8 of the Offer, the amount of the deposit specified in clause 5.7.1 may be debited by the Copyright Holder in full for the trip or in the part covering shortfall in the amount necessary to pay for the trip.

  5.8. Procedures for Debiting Funds at the End of a Trip
  5.8.1. At the end of the trip, the following payments charged during the trip shall be debited from the User's bank card:
  - the license fee specified in clause 5.4.2.1 (a) of this Offer (if applicable);
  - the license fee specified in clause 5.4.2.1 (b) of this Offer;
  - the rental fee specified in clause 5.5.1 of this Offer.
  5.8.2. The funds specified in clause 5.8.1 shall be debited immediately after the termination of the Rental. If the total amount of payments specified in clause 5.8.1 of this Offer during the Rental of the IMD actually exceed 3 euro, the Copyright Holder has the right to debit (including during the Rental) funds in the amount of 3 euro from the User's account every time the specified limit is exceeded, up until the User terminates the Rental.
  5.8.3. In the event of a lack of funds to pay the payments specified in clause 5.8.1 of this Offer, or the impossibility of debiting them from the User's account, as well as if the User's debt reaches an amount of more than 3 euro, The Copyright Holder is entitled to forcibly terminate the IMD Rental Services and restrict the User's access to the Mobile Application Services by blocking the account that does not allow the prolongation of the Rental until the User fully pays for the resulting debt under the Agreement.

  5.9. Fine Debiting Procedures
  5.9.1. At the moment a violation of the Agreement by the User is detected, for which a fine is provided for by the terms and conditions of the Agreement, the Copyright Holder has the right to debit the amount of the corresponding fine from the User's bank card. If there are insufficient funds on the User's bank card, funds shall be debited to pay the fine in installments as funds are received on the User's card.
  5.9.2. If, after debiting the fine in accordance with clause 5.9.1 of this Offer, the Copyright Holder establishes the unreasonableness of such debiting (in particular, due to the absence of a violation of the Agreement by the User or the absence of the User's fault in committing the corresponding violation), the Copyright Holder shall refund the money debited from the User's bank card to pay for the fine. Such a return must be made by the Copyright Holder no later than 10 calendar days from the date the User sends the corresponding claim to the Copyright Holder using the Mobile Application.
  6. Term of Lease (Rental) of the IMD

  6.1. The rental period for the IMD is calculated in minutes and hours. The maximum rental period for the IMD cannot exceed 4 (Four) hours. Upon the expiration of the specified period, the Copyright Holder is entitled to forcibly terminate the Rental by the User of the IMD and block the movement of the IMD using software and hardware.

  6.2. The IMD rental period shall be calculated from the moment the User clicks the "Start Ride" button in the Mobile Application (or a button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) until the User stops renting the IMD by pressing the "Finish" button (or a button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) in the Mobile Application, taking into account clause 6.3 of this Offer, and, upon request of the Copyright Holder in the Mobile Application, by sending a photo of the general view of the parked IMD through the Mobile Application as confirmation.

  6.3. Pressing the "Finish" button in the Mobile Application (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) results in the termination of the Rental only if the IMD is located in the Parking Zone indicated on the map in the Mobile Application. If the IMD is outside such a zone, pressing the corresponding button will not result in the termination of the Rental and the Rental period will continue until its completion by the User in the proper manner.

  6.4. The User is not entitled to use the IMD outside the Rental period determined in accordance with clause 6.2 of this Offer.

  6.5. In order to check the technical condition of the IMD, the User is given the opportunity for a free test movement of the IMD within 5 minutes from the moment the ride starts for a distance not exceeding 200 meters. A trip completed by the User during the period of such trial use (that is, a ride simultaneously less than 5 minutes long and with a distance of fewer than 200 meters) shall not be recognized as the IMD Rental in accordance with the Agreement (hereinafter — a "Zero Trip"). The rental and license fees for a Zero Trip, including the license fee provided for in paragraph 5.4.2.1 (a), shall not be accrued and shall not be collected. If the parameters of the Zero trip (any of the parameters — time or distance) are exceeded within a particular trip, such a trip is not Zero and it shall be recognized as the IMD Rental, the period of which is calculated in accordance with clause 6.2 of this Offer.
  7. IMD Acceptance and Transfer Procedures

  7.1. Acceptance and transfer of the IMD from the Copyright Holder to the User within the framework of the Rental shall be carried out as follows:

  7.1.1 The User, using the Mobile Application, selects a specific IMD on the map. Using the phone camera, the User scans the QR code or NFC tag using the phone's NFC reader placed on the IMD. At the same time, the following information about the selected IMD is displayed in the Mobile Application: the location, tariff, charge level, as well as information about the choice of the Insurance service (the possibility of deactivating the service). When choosing an IMD, the User must check the sufficiency of funds on the bank card linked to its account in the Mobile Application.
  7.1.1.1 Using the Mobile Application, the User can book a specific IMD at the tariff and for the period indicated in the Mobile Application. The booking can be canceled by the User through the Mobile Application. If the Booking is not canceled and the IMD is not accepted for Rental by the User before the end of the Booking period, the Booking ends.
  The Copyright Holder is entitled to refuse a Booking to the User if the User has previously canceled one or more Bookings in a row.
  It is allowed for one User to book several IMD.
  7.1.1.2 It is allowed for one User to rent more than one IMD using one account — a Group Trip. In this case, the User can only transfer the IMD for driving to a third party who has reached the age of 18. In the case of a Group Trip, the User, and not the third party to whom the IMD was transferred, shall be responsible for all the property of the Copyright Holder and for compliance with the terms of use of the IMD under the Agreement. All monetary obligations associated with the use of several IMD (including payment of license fees, rental fees, as well as penalties for violation of the Agreement during a trip started from the User's account) are assigned to the User and cannot be assigned by the User to a third party to whom the User actually transferred control of the IMD during the Rental.
  At the start of a Group Trip, each Rental is started, as well as ended, by the User separately. The maximum number of rented IMD for a Group Trip in one account is 3 (Three), and it can be increased with the purchase of a Subscription by the User, if this is provided for by the description of the corresponding type of Subscription.
  7.1.2. At the moment of pressing the "Start Ride" button in the Mobile Application (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application), the User acknowledges and agrees to formally accept to be bound by this Offer and by the selected IMD and tariff applied in connection with its use (in relation to both the license fee and rental fee).

  7.2. Acceptance and transfer of the IMD from the User to the Copyright Holder at the end of the Rental shall be carried out as follows:
  7.2.1. The User shall park the IMD at the Parking Point marked on the map in the Mobile Application with the "P" sign, it shall press the "Finish" button in the Mobile Application (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application), and at the request of the Copyright Holder it shall send a photo of the general view of the parked IMD through the Mobile Application, and it shall also fasten the IMD with a lock to the parking place (to the closed part of the structure so that the cable makes it impossible to use the IMD without first opening the lock) if there is a lock and if the parking is not Virtual.
  7.2.2. Provided that the User parks the IMD correctly in accordance with clause 4.4.14 (taking into account clauses 4.4.15.1-4.4.15.4) of this Offer, after the Copyright Holder receives photos of the general view of the parked IMD, confirming correct parking, (if requested by the Copyright Holder), the IMD is considered to have been properly transferred by the User to the Copyright Holder.
  7.2.3. Upon completion of the Rental by the User, the User receives a message from the Copyright Holder in the Mobile Application indicating the amount to be paid (including the amount of the license fee and rent). In this case, the User's receipt of the corresponding message is not a confirmation of the Copyright Holder of the correct parking of the IMD by the User. Violations of the Agreement related to the parking of the IMD may be identified by the Copyright Holder after the end of the Rental.

  7.3. Coverage provided by the Copyright Holder is provided to the User free of charge and consists of two different insurances and coverages: (i) a personal liability accidents policy ;(ii) and a civil liability policy insurance. Upon Formal Acceptance (registration) of Whoosh Micromobility Platform Services, Users are automatically eligible for the Insurance above. Users will become covered by the Insurance whenever an IMD is booked in accordance with clause 7.1.2. Insurance policies are hereby incorporated by reference to this Offer. To learn more about the details, coverage conditions and costs of the Insurance, the User must select the following link: https://whoosh.bike/insurance_pl/pl.
  8. Liability of the Parties under the Agreement

  8.1. The Parties shall be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of the obligations provided for by this Agreement and for failure to comply with applicable Polish laws.

  8.2 If the User delays payment of the license fee and rental fees under the Agreement for more than 48 hours, the Copyright Holder is entitled to charge the User a penalty interest of 0.1 % of the indebtedness amount for each day of delay.

  8.3 Except as specified in clause 8.2 of this Agreement, if the User delays the payment of other payments under the Agreement for the period of more than 14 (fourteen) calendar days from the date the Copyright Holder sends a request for payment of the corresponding payment to the User via the Mobile Application and / or the User's e-mail, the Copyright Holder shall be entitled to charge the User late penalty interest of 0.1 % of the amount of debt for each day of delay. The late payment penalties shall be charged until the User pays off the resulting indebtedness in full.

  8.4. If the User breaches the provisions of the Agreement, the User shall pay a fine in the amount of 6 euro for the following violations (if the commission of the corresponding violation did not result in damage to the IMD and/or loss of the IMD):
  8.4.1. more than one person riding on one IMD (including with a child) (clause 4.4.7.4 of this Offer);
  8.4.2. completion of the trip at a place that is not marked as a Parking point on the map of the Mobile Application with a "P" sign (clause 7.2.1 of this Offer);
  8.4.3. at the end of the Rental, attaching the cable to an open part of the structure and/or not closing the lock, if there is a lock on the IMD and if the Parking Place is not Virtual (clause 7.2.1 of this Offer);
  8.4.4. transfer of control of the IMD to a person under 18 years of age (clause 4.4.5.1 of this Offer);
  8.4.5. riding or otherwise moving the IMD outside the Ride Zone, provided that the User subsequently and independently returns the IMD to the Ride Zone within 30 minutes (clause 2.2.2 of this Offer);
  8.4.6. transportation of the IMD in ground transport (car, bus, taxi, etc.) (clause 4.4.18.1 of this Offer).

  8.5. If the User breaches the provisions of the Agreement, the User shall pay a fine in the amount of 12 euro or the following violations (if the commission of the corresponding violation did not result in damage to the IMD and/or loss of the IMD):
  8.5.1. riding or otherwise moving the IMD outside the Ride Zone and the User's failure to return the IMD to the Ride Zone for more than 30 minutes (clause 2.2.2 of this Offer);
  8.5.2. leaving the IMD without movement outside the Parking lot during the Rental period (if the Rental has not been completed) for more than 30 minutes (clause 4.4.7.11 of this Offer);
  8.5.3. transporting the IMD in the metro, as well as the taking the IMD inside buildings or onto a restricted-access territory (clause 4.4.18.1 of this Offer);
  8.5.4. allowing the battery of the IMD to completely discharge (clause 4.4.7.8 of this Offer);
  8.5.5. incorrect parking of the IMD when the User has committed two or more of the breaches listed in clause 4.4.15.2 of this Offer.

  8.6. If the User violates the provisions of the Agreement, the User shall pay a fine in the amount of 60 euro for the following violations (if the commission of the corresponding violation did not result in damage to the IMD and/or loss of the IMD):
  8.6.1. improper use of the IMD and/or the Mobile Application;
  8.6.2. breach of the traffic rules when using the IMD, as well as driving the IMD in violation of any of the provisions of clauses 4.4.7, 4.4.17 and/or 4.4.18 of this Offer.

  8.7. If the User commits any of the breaches of the Agreement specified in clauses 8.4-8.5 of this Offer, if such a breach caused damage to the IMD without causing its loss (i.e. with the possibility and economic confirmation of the restoration of the IMD), the User shall pay a fine of 60 euro .

  8.8. If the User commits any of the breaches of the Agreement specified in clause 8.6 of this Offer, if such a violation entailed damage to the IMD without causing its loss (i.e. with the possibility and economic confirmation of the restoration of the IMD), the User shall pay a fine of 120 euro.

  8.9. If the User commits a breach of this Agreement, if such a breach entailed the loss of the IMD (including the actual loss of the IMD as a result of theft, submersion, etc., as well as causing such damage to the IMD, in which its restoration is impossible or economically inexpedient), the User shall pay a fine equal to the cost of the IMD, which is 1000 euro for the Electric Scooters, and 1800 euro for an Electric Bike.

  8.10. Payment of penalties and (or) a fine shall not release the User from compensation for damage caused to the property of the Copyright Holder.

  8.11. The risk of accidental loss or accidental damage to the IMD during the Rental Period shall be borne by the User.

  8.12. The User shall incur the liability provided for by the current legislation for violation of traffic rules. If the Copyright Holder incurs expenses and/or losses in connection with the User's violation of the traffic rules, including those related to the payment of a fine for an administrative offense, the User undertakes to reimburse the Copyright Holder for the corresponding costs and/or losses in full.

  8.13. If the User causes harm to the life, health or property of third parties, including other road users, during the use of the IMD, the User undertakes to fully compensate for the damage caused by its actions to both third parties.
  9. Grounds and Procedures for Termination of the Agreement. Changes to the Terms of the Offer and the Agreement

  9.1. Unless otherwise provided by this Agreement, the Agreement may be terminated before the expiration of the term stipulated by the Agreement, by agreement of the Parties or at the initiative of one of the Parties expressed in a form that is understandable to both Parties. The Copyright Holder is not entitled to unilaterally terminate the Agreement in effect Subscription Services unless the grounds for such termination according to clause 9.2 appear.

  9.2. The Agreement may be terminated early, unilaterally and out-of-court at the initiative of the Copyright Holder on the following grounds:
  9.2.1. if the User repeatedly (more than two times) violates the traffic rules when using the IMD;
  9.2.2. if the User repeatedly (more than two times) violates the IMD parking rules;
  9.2.3. when it is established that the User has used the Mobile Application in breach of the terms and conditions of the Agreement;
  9.2.4. when it is established that the User has provided access to the Mobile Application to a third party without the consent of the Copyright Holder;
  9.2.5. when it is established that the User has caused damage to the IMD;
  9.2.6. when it is established that the User's has used technical means to block the GPS signal, as well as other methods for disconnecting the protective systems or control systems installed on the IMD;
  9.2.7. if the User in any way breaches the Agreement, entailing infringement upon or creating the threat of an infringement upon the exclusive rights of the Copyright Holder to the Mobile Application or the exclusive rights of third parties;
  9.2.8. if the User in any way breaches the Agreement, entailing damage or creating a threat of damage to the property of the Copyright Holder (including the IMD) and/or third parties;
  9.2.9. if the User in any way breaches the Agreement, entailing harm to the life or health of third parties or creating a threat of such harm;
  9.2.10. when the User commits actions that discredit the business reputation of the Copyright Holder;
  9.2.11. when the User commits actions that discredit the honor, dignity and/or business reputation of third parties, as well as other illegal actions, if the commission of such actions is in any way (directly or indirectly) associated with the User's use of the Mobile application and/or the IMD;
  9.2.12. if there are circumstances that give the Copyright Holder reason to believe that the Mobile Application and/or the IMD are used by the User in violation of the terms of the Agreement (including for purposes other than their intended purpose);
  9.2.13. in the other cases, provided for by the Agreement and/or current legislation.

  9.3. If the Agreement is terminated early at the initiative of the Copyright Holder, the Agreement shall be considered to have been terminated from the moment the User is notified of this through the Mobile Application.

  9.4. This Agreement may be early terminated unilaterally out-of-court at the initiative of the User if it sends a request to delete the account, provided that there is no debt under the Agreement (including debt for the payment of license fees, rent, and fines).

  9.5. The User has the right to send a request for the Copyright Holder to delete an account in the Mobile Application or by e-mail to help@whoosh.bike or by clicking the "Delete Account" button (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) in the Profile menu in the Mobile Application.

  9.6. If the Agreement is terminated early on the initiative of the User, if the User has no debt under the Agreement, the Agreement shall be considered to be terminated 15 calendar days after the date on which the User sends a request to delete the account. If the User has a debt, a request to delete the account will not be accepted. After the full repayment of the debt, the User has the right to re-send a request to delete the account, while the 15-day term for termination of the Agreement will be calculated from the moment such a repeated request is sent. The Copyright Holder shall delete the User's account on the day on which the Agreement is terminated.

  9.7. Unilateral termination of the Agreement is possible in court for all other grounds that are not listed in clauses 9.2 and 9.4 of this Offer and which are not provided for by the current legislation.

  9.8. The expiration of the Agreement shall not exempt the User from the obligation to fulfill its financial obligations (including the payment of license fees, rent and fines) under the Agreement, and shall also not exempt from it from liability for breach of the terms and conditions of the Agreement.
  10. Personal data of the User

  10.1. Under the Agreement, the User shall provide the Copyright Holder with his personal data. The copyright holder has the right to check the information provided by the User. The Copyright Holder's policy regarding the processing of personal data (Privacy Policy) is hereby incorporated by reference to this Offer and available in the Mobile application, as well as at the link: https://whoosh.bike/privacy_policy_pl/pl.
  11. Force majeure as the basis for exemption from liability for improper performance of obligations under the Agreement

  11.1. The Parties shall be exempt from liability for partial or complete non-fulfillment of the obligations under the Agreement, if such failure to fulfill obligations was the result of force majeure circumstances (force majeure), that is, events of an extraordinary and unavoidable character that the Parties could not foresee at the time of the conclusion of the Agreement.

  11.2. If any of the force majeure circumstances affected the fulfillment of obligations within the period established by the Agreement, then this period shall be commensurately postponed for the period of the force majeure circumstances. If this period exceeds three months, each of the Parties shall have the right to refuse to execute the Agreement unilaterally out of court by notifying the other Party to the Agreement in writing using the Mobile Application or to the User's email address that was specified during registration in the Mobile Application, and for the Copyright Holder to hello@whoosh.bike.

  11.3. In the event of force majeure circumstances, the Party for which it became impossible to fulfill the obligations under the Agreement shall be obliged to notify the other Party about the occurrence of these circumstances within 3 (three) days.

  11.4. A Party that has not fulfilled its obligation and has not notified the other Party of the occurrence of force majeure circumstances within the time period specified in clause 11.3 and that has not documented their occurrence, shall lose the right to refer to these circumstances as the basis for exemption from liability for improper performance under the Agreement.
  12. Term of the Agreement

  12.1. The Agreement shall enter into force from the moment the User accepts this Offer using the procedures provided for by this Agreement, and it shall be valid until its termination on one of the grounds provided for by the current legislation or the Agreement.  13. Copyright and Trademarks

  13.1. Copyright and ownership. All of the content featured or displayed on the Services, including, without limitation, text, graphics, photographs, images, moving images, sound, and illustrations ("Content"), and all software provided through the Services, is owned by Copyright Holder, its licensors, vendors, agents and/or its Content providers. All elements of the Services, including, without limitation, the general design and the Content, and in particular the software, are protected by trade dress, copyright, moral rights, trademark and other laws relating to intellectual property rights. The Services may only be used for the intended purpose for which such Services are being made available. Except as permitted by copyright law, the User may not modify any of the materials and it may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information or work contained on the Services. Except as authorized under the copyright laws, the User is responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on the Services. Users shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding User's use of the Services. The Services, its Content, the Copyright Holder's software and all related rights shall remain the exclusive property of the Copyright Holder or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. The User will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services. The Services, its Content and all related rights shall remain the exclusive property of Copyright Holder or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. The User will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services.

  13.2 All trademarks, service marks and trade names of Copyright Holder used herein (including but not limited to: of Copyright Holder's name, of Copyright Holder's corporate logo, of Copyright Holder's corporate logo, the Services name, the Services design, and/or any logos) (collectively "Marks") are trademarks or registered or filed trademarks of Copyright Holder or its affiliates, partners, vendors or licensors. The User may not use, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, distribute, or modify of Copyright Holder's trademarks in any way, including in advertising or publicity pertaining to distribution of materials on the Services, without of Copyright Holder's prior written consent. The User shall not use of Copyright Holder's name or any language, pictures or symbols which could, in of Copyright Holder's judgment, imply of Copyright Holder's endorsement in any (i) written or oral advertising or presentation, or (ii) brochure, newsletter, book, or other written material of whatever nature, without prior written consent.
  14. Customer Support

  14.1. Apart from the chat built-in the Mobile Application, the User can also contact the Copyright Holder by means of the following email address: help@whoosh.bike.
  15. Official Complaints Book

  15.1. For complaints related to the experience with the Services subject to this Offer, please visit https://www.livroreclamacoes.pt/inicio or select the respective hyperlink in Copyright Holder's website.
  16. Alternative Dispute Resolution

  16.1. The applicable law is the law of the Republic of Poland.

  16.2. Any disputes arising out of the Standard Terms and Conditions or the Agreement shall be resolved by the court having jurisdiction over the registered office of the Copyright Holder.

  16.3. In matters not covered by these Standard Terms and Conditions, the provisions of the Civil Code shall apply.

  16.4. The terms given in section 1 of this Standard Terms and Conditions shall be used in the Tariffs and the description of the Subscriptions with the corresponding meaning, unless otherwise specified in the Tariffs or the description of the Subscriptions, respectively.

  16.5. If one or more provisions of the Standard Terms and Conditions are for any reason invalid or unenforceable, such invalidity shall not affect the validity of any other provision of the Standard Terms and Conditions (Agreement), which remain in force.

  Whoosh przetwarza pliki cookie w celu personalizacji usług. Możesz zabronić używania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami przetwarzania plików cookie.
  OK
  By continuing to use our website, the user consents to the processing of cookies. We collect cookies to provide you with the best user experience.
  OK