PRYWATNOŚCI
POLITYKA
POLICY


PRIVACY


Polsky
English
UWAGA: dana Polityka ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polsce. Oznacza to, że nie będzie posiadać mocy prawnej w żadnym innym kraju. Jeśli nie znajdujesz się w Polsce, zapoznaj się z Polityką prywatności dla kraju, w którym przebywasz.

Dzień wejścia w życie: 29 lipca 2022 r
Data ostatniej aktualizacji: 29 lipca 2022 r


1. O WHOOSH

1.1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub „RODO") WHOOSH PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953018; adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Polska, NIP: 5252896116), działa jako administrator, tj. podmiot, który określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i który przetwarza te dane do własnych celów oraz w celu wykonania obowiązków prawnych (dalej jako "Whoosh" lub "Administrator").

1.2. Naszym celem jest, aby wszystkie procesy stosowane przez Whoosh były maksymalnie przejrzyste, w tym to, jak zbieramy, wykorzystujemy i chronimy informacje osobowe naszych użytkowników. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności") zawiera informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, opisuje, jak obchodzimy się z danymi osobowymi uzyskanymi przez nas w relacjach z użytkownikami i innymi osobami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, poprzez naszą stronę internetową* oraz aplikację mobilną Whoosh (określane łącznie jako "Platforma").

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych, jeżeli:

a) korzystasz z naszych usług;
b) składasz podanie o pracę;
c) przeglądasz naszą stronę internetową;
d) wysyłasz zapytanie biznesowe;
e) jesteś partnerem z projektu promocyjnego lub innego;
f) reprezentujesz media.


1.4. Prosimy zapoznać się ze wszystkimi warunkami korzystania z Platformy Whoosh zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy (określanych dalej jako „OWU").

1.5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W razie wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, uaktualniona wersja zostanie bezzwłocznie opublikowana na Platformie, a o istotnych zmianach poinformujemy użytkowników pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony wcześniej sposób.

1.6. W razie dalszych pytań, skontaktuj się z nami pod adresem: privacyinquiries@whoosh.bike. Wyznaczyliśmy również Managera ds. Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod powyższym adresem mailowym..

*https://whoosh.bike/

2. PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTANIA DANYCH

2.1. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną (określoną w art. 6, 9 i 10 RODO). Zgodnie z okresami przechowywania danych, dane zostaną usunięte po okresie zdefiniowanym zgodnie z RODO (lub innymi odpowiednimi aktami prawnymi), chyba że toczy się spór, w którym to przypadku Whoosh zachowa dane do jego prawomocnego rozstrzygnięcia.

2.3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych definiuje przetwarzanie danych osobowych jako operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.4. Przetwarzanie danych osobowych w szczególnym celu musi mieć przynajmniej jedną podstawę prawną spośród wymienionych w RODO. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na następującej podstawie:

a) jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a)). Osoba, której dane dotyczą, może cofnąć zgodę w każdej chwili wysyłając zawiadomienie na adres poczty elektronicznej privacyinquiries@whoosh.bike lub w formie pisemnej na adres Administratora;

b) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)), np. gdy dane są potrzebne do celów świadczenia usług i wykonania zobowiązań Whoosh wynikających z OWU (np. informacje do celów rozliczeniowych);

c) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c)), np. obowiązku przekazania informacji organom publicznym;

d) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Whoosh lub osoby trzeciej, z wyjątkiem gdy w stosunku do tych interesów występują nadrzędne interesy lub fundamentalne prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f)). Te interesy mogą obejmować, między innymi, interes związany z rozwojem naszej Platformy lub nawiązanie/rozwój współpracy z wykonawcami.

2.5. Ani użytkownicy, ani inne osoby wymienione w niniejszej Polityce Prywatności nie są zobowiązani do przekazywania nam szczególnych danych osobowych, jednak należy pamiętać, że w razie braku danych osobowych w niektórych przypadkach nie będziemy w stanie wykonać określonych działań.

3. CELE PRZETWARZANIA – JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE?

3.1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, w tym informacje o miejscach, w których się znajdują, w celu wykonywania OWU i wyłącznie:

a) na wniosek użytkownika, w celu świadczenia usługi, w tym zarządzania kontem i historią przejazdów;

b) w celu sterowania, śledzenia i obsługi naszych hulajnóg elektrycznych lub rowerów elektrycznych, w tym w trakcie korzystania z usługi;

c) w celu realizacji płatności i udzielania rabatów, przykładowo, odstąpienia od płatności za rozpoczęcie jazdy;

d) na wniosek użytkowników, w celu przekazywania im informacji o ich kontach, takich jak transakcje, oraz komunikowania się z użytkownikami w razie potrzeby. Przykładowo, jeżeli jest to konieczne, w celu przekazania informacji o zmianach OWU dotyczących Platformy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu świadczenia usług możemy również wysyłać prośby o udział w badaniach marketingowych lub informacje marketingowe, w tym informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach Platformy;

e) w razie konieczności, w celu zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi, w tym zgodności z wymogami prawnymi;

f) w celu wykrywania i badania działań, które mogą naruszać Politykę Prywatności oraz OWU Whoosh, lub wszelkich działań bezprawnych, i w celu zapobiegania im, w którym to przypadku wymieniamy informacje z organami ścigania, w tym również zagranicznymi;

g) w celu prowadzenia współpracy z podmiotami trzecimi w sposób opisany poniżej.


3.2. Przetwarzamy dane osobowe osób poszukujących pacy, właścicieli parkingów Whoosh, przedstawicieli mediów i potencjalnych partnerów na podstawie treści wniosków i pytań, przykładowo:

a) w ramach komunikacji na żądanie;

b) zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów;

c) prowadzenie negocjacji;

d) wymiana informacji, w tym dokumentów dotyczących konkretnego projektu.

3.3. Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową w celu ustalenia, które strony składowe były odwiedzane i które linki na stronie były używane, a także w celu zebrania innych danych o aktywności użytkowników na stronie internetowej w celu personalizowania i ulepszania usług.

4.KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

4.1. Dane użytkowników

Jesteś użytkownikiem, jeśli masz zainstalowaną aplikację mobilną Whoosh na swoim urządzeniu i zaakceptowałeś OWU oraz niniejszą Politykę Prywatności. Ilość przetwarzanych danych użytkownika zależy od celu przetwarzania (np. kontakty z działem wsparcia klienta, rejestracja w aplikacji mobilnej). Przetwarzamy te dane do celów opisanych poniżej. Dane osobowe, które możemy zbierać, obejmują:

a) Dane związane z utworzeniem konta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane karty płatniczej, dzień, miesiąc i rok urodzenia;

b) Gdy użytkownicy rejestrują się na Platformie lub z niej korzystają, otrzymujemy i przetwarzamy dane wskazujące miejsce, w którym się znajdują. Przykładowo w celu zlokalizowania hulajnóg elektrycznych Whoosh znajdujących się najbliżej użytkownika konieczne jest zebranie, zapisanie i przetworzenie informacji o miejscu, w którym w tym momencie znajduje się urządzenie użytkownika. Śledzimy położenie hulajnóg i rowerów elektrycznych w trakcie jazdy, w tym trasę i inne dane dotyczące przejazdu;

c) Możemy oferować funkcje zaprojektowane, by pomagać użytkownikom korzystać z usług, np. w celu znalezienia dostępnych pojazdów w sieci, w tym w całości lub częściowo na podstawie położenia użytkownika. Poprosimy Cię o zgodę na świadczenie usług działających w oparciu o lokalizację, zwykle poprzez ekran wyboru w aplikacji ("opt-in"). Jeżeli postanowisz włączyć usługi działające w oparciu o lokalizację, możemy poznać miejsce, w którym się znajdujesz, na podstawie informacji przekazanych przez Ciebie lub Twoje urządzenie mobilne, w tym, jeśli są dostępne, GPS, adres IP lub informacje o stacji bazowej telefonii komórkowej. Nie musisz wybierać tych usług lokalizacyjnych, jednak bez nich możesz nie mieć dostępu do funkcji niezbędnych do korzystania z usług;

d) W przypadku kontaktu z działem wsparcia klienta lub innej komunikacji prosimy o podanie informacji kontaktowych (kontaktowego numeru telefonu i adresu e-mail), aby odpowiedzieć na pytania lub udzielić pomocy. Przechowujemy historię komunikacji z działem wsparcia klienta oraz informacje przesłane w trakcie tej komunikacji, w tym nagrania rozmów telefonicznych;


4.2. Dane osób odwiedzających stronę internetową

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, jesteś odwiedzającym.

a) Stosujemy pliki cookies umieszczane w Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Warunki przetwarzania cookies znajdują się w polityce przetwarzania cookies.

b) Możesz wyłączyć cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali powyższe informacje.

4.3. Dane osób poszukujących pracy

Stajesz się poszukującym pracy, jeżeli prześlesz podanie do Whoosh korzystając z formularza zwrotnego dostępnego we właściwej sekcji strony internetowej.

a) Osoby poszukujące pracy wprowadzają i wysyłają swoje dane do Whoosh poprzez naszą stronę internetową.

b) Dane przesyłane przez te osoby mogą obejmować imię i nazwisko, informacje kontaktowe, miejscowość i poszukiwane stanowisko oraz inne dane, które osoba poszukująca pracy przekaże według własnego uznania lub w wymaganym zakresie.

4.4. Właściciele parkingów Whoosh

Mieścisz się w tej kategorii, jeśli zamierzasz prowadzić parking Whoosh lub, przeciwnie, chcesz zdemontować sprzęt parkingowy.

a) W tej kategorii zbieramy i wykorzystujemy takie dane jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, organizacja, planowany adres parkingu oraz informacje dodatkowe przekazane przez wnioskodawcę według własnego uznania.

4.5. Potencjalni partnerzy przy promocjach i innych projektach

Jeżeli chcesz współpracować z Whoosh w obszarze marketingu, reklamy, programów bonusowych lub w ramach innej współpracy, mieścisz się w tej kategorii.


a) Whoosh wymaga przekazania takich danych jak imię i nazwisko, informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), miejscowość, nazwa organizacji i inne informacje przekazywane przez potencjalnego partnera według uznania.

4.6. Przedstawiciele mediów

Mieścisz się w tej kategorii, jeżeli kontaktujesz się z Whoosh w imieniu mediów.

a) Przedstawiciele mediów przekazują swoje dane kontaktowe i nazwę mediów. Mogą również oferować inne informacje w zależności od charakteru komunikacji, na przykład miejscowość, stanowisko osoby do kontaktu itp.

4.7. Dane osób trzecich

Przekazując nam dane osobowe osób trzecich w trakcie korzystania z Platformy potwierdzasz, że te osoby wyraziły na to zgodę.

5. ODBIORCY I MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH – KIEDY MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE ODBIORCOM?

5.1. W celu wykonania naszych obowiązków, w tym wynikających z OWU, czasem przekazujemy dane użytkowników podmiotom powiązanym i partnerom, usługodawcom i osobom trzecim. Zapewniamy, że ten proces jest bezpieczny. Poniżej wskazano podmioty, którym możemy udostępniać dane:

a) Partnerzy i usługodawcy. W celu świadczenia usług zatrudniamy zaufanych i wiarygodnych partnerów i dostawców. Obejmuje to przetwarzanie płatności, wsparcie klienta, ubezpieczenia, marketing i promocje. Przykładowo udostępniamy informacje bankom na potrzeby realizacji płatności i zwrotów, a także firmie ubezpieczeniowej, gdy użytkownik wybierze usługę ubezpieczeniową.

Zobacz pkt 5.2 poniżej, by dowiedzieć się, którym konkretnie odbiorcom możemy udostępniać Twoje dane.

5.2. Osoby trzecie. Po usunięciu danych identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, oraz połączeniu otrzymanych informacji z podobnymi informacjami pochodzącymi od innych użytkowników, możemy wykorzystywać, licencjonować i udostępniać zagregowane i zanonimizowane dane (w tych przypadkach dane są zawsze najpierw anonimizowane). Mogą to być informacje o przejazdach przekazywane przez osoby trzecie do celów analitycznych, biznesowych lub innych. Przykładowo, Whoosh współpracuje z lokalnymi władzami w celu badania natężenia i szczególnych cech ruchu drogowego w danej miejscowości. W razie reorganizacji działalności możemy przekazać informacje o użytkownikach w ramach sprzedaży, połączenia lub przygotowań do tych transakcji. W każdym przypadku, w którym występują dane osobowe, zobowiążemy odbiorców do zastosowania odpowiednich środków.

5.3. Organy państwowe, nadzoru i ścigania. Możemy przekazywać informacje wyłącznie na podstawie przewidzianej przez prawo w odpowiedzi na wezwanie, w celu spełnienia wymogów prawa obowiązującego w miejscu świadczenia usług. Odbywa się to w celu wykrywania, badania, zapobiegania i eliminowania przypadków oszustw i innych bezprawnych działań związanych z bezpieczeństwem, a także w celu zapobiegania wyrządzeniu szkody majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu użytkownikom Platformy, członkom społeczeństwa, pracownikom Platformy lub osobom trzecim. Informacje mogą być przekazywane organom państwowym oraz w celu ochrony praw lub mienia Platformy, w celu stosowania środków w przypadku działań bezprawnych lub naruszeń zasad ruchu drogowego oraz w celu spełnienia warunków korzystania z usług określonych w OWU.

5.2. Twoje dane możemy przekazywać następującym odbiorcom:

Dostawcy usług płatniczych,
Dostawcy oprogramowania do obsługi czatów,
Platformy marketingowe,
Dostawcy usług przechowywania danych w chmurze.

5.3. Stosujemy również programy pomiarowe (Yandex.Metrica, Google Analytics) do mierzenia ruchu na stronie internetowej i analizowania zachowań użytkowników, co pomaga nam nieustannie ulepszać nasze usługi.

5.4. Ponadto, możemy przekazywać zagregowane, zanimizowane lub spseudnimizowane informacje, których osoby trzecie nie mogą wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby, w tym osobom trzecim wskazanym powyżej do celów realizacji lub udziału w badaniach statystycznych i/lub sporządzania raportów statystycznych.

5.5. Whoosh jest Platformą globalną, co oznacza, że wykorzystujemy dane naszych użytkowników na całym świecie i możemy przekazywać te dane do innych krajów, lecz wyłącznie w bezpieczny sposób do celów świadczenia usług lub na innej podstawie prawnej. Przed takim przekazaniem zobowiążemy odbiorców do zastosowania odpowiednich środków.

5.6. Przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany powyżej może wymagać ostatecznego przekazania i/lub przechowywania Twoich danych osobowych w miejscu znajdującym się poza Twoim krajem zamieszkania. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG"). W tym również do krajów, które stosują inne standardy ochrony danych niż te, które mają zastosowanie w EOG.

W szczególności możemy przekazywać dane użytkowników Whoosh do Rosji do celów świadczenia usług wsparcia przez internet.

5.7. Jeżeli do tego dojdzie, przewidziano specjalne zabezpieczenia, by zapewnić, że zabezpieczenia przemieszczają się razem z danymi. Te zabezpieczenia obejmują zawarcie umowy wprowadzającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję („standardowe klauzule umowne") lub wprowadzenie innych instrumentów przewidzianych w RODO.

6. OKRESY ZATRZYMANIA DANYCH – JAK DŁUGO TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE?

6.1. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okresy wskazane w Załączniku I do niniejszej Polityki Prywatności.

6.2. Z wyjątkiem ustawowych okresów zatrzymania danych, w celu określenia właściwych okresów zatrzymania uwzględniamy ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z ich używania lub nieuprawnionego dostępu do nich, a także cele przetwarzania i czas przechowywania danych osobowych niezbędny w celu ich realizacji.

6.3. Gdy użytkownik usunie swoje konto, możemy potrzebować dodatkowego czasu, aby całkowicie usunąć informacje z naszych baz danych i logów systemów. Możemy również przechowywać informacje z usuniętych kont w celu zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, egzekwowania postanowień OWU, wykonywania obowiązków prawnych lub wykonywania naszych praw. Zobowiązujemy się, że nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowym dłużej, niż wymagają tego terminy ustawowe, aby zapewnić możliwość ochrony prawnej swoich interesów zarówno Tobie, jak i Woosh.

7. UPRAWNIENIA USTAWOWE – WYBÓR, JAKI MASZ, JEŚLI CHODZI O WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także w zakresie niezbędnym w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, przysługują Ci prawa opisane poniżej, zgodnie z art. 15 do 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.2. Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Woosh przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji: (i) cele przetwarzania; (ii) kategorie odnośnych danych osobowych; (iii) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; (iv) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; (v) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (vi) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; (vii) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

7.3. Prawo do sprostowania danych
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, które Ciebie dotyczą.
Twoje prawo do sprostowania danych ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które zostały przekazane Whoosh przez Ciebie, lecz nie do danych uzyskanych na skutek działań Whoosh (np. w ramach przeglądów wyników).

7.4. Prawo do usunięcia danych
W zakresie prawnie dozwolonym masz prawo żądania od Woosh niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a Woosh ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iii) wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2; (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Woosh; (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; (iii) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; (iv) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub (v) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po wykonaniu prawa do usunięcia danych w dozwolonym prawnie zakresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

7.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

7.6. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Ciebie dotyczą. Masz również prawo zażądać od Woosh przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, w zakresie zastosowania art. 20 RODO.

7.7. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania, na podstawie tych przepisów. Whoosh nie będzie dłużej przetwarzał danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego dotyczącą spraw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W Polsce właściwym organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje znajdziesz na stronie https://uodo.gov.pl/pl.

8. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w celu uwzględnienia zmian prawa lub naszych praktyk przetwarzania danych, wydania nowych wytycznych przez lokalny organ ochrony danych lub postępu technicznego. Przekażemy Ci stosowne zawiadomienie o wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności oraz umożliwimy Ci wyrażenie zgody na zmiany, zanim zaczniesz im podlegać.

8.2. Możesz sprawdzić, czy Polityka Prywatności zmieniła się od chwili, gdy przeglądałeś ją po raz ostatni, sprawdzając „Dzień wejścia w życie" i „Datę ostatniej aktualizacji" podane na początku dokumentu.

8.3. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, żeby być na bieżąco, jeśli chodzi o to, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy twoje Dane Osobowe, na wypadek pominięcia naszego powiadomienia o zmianach niniejszej Polityki Prywatności.

ZAŁĄCZNIK I – SZCZEGÓŁY PRZETWARZANIA (Polityka zatrzymania danych)

PLEASE NOTE: This Policy only applies to the territory of Poland.
Therefore, it will not be legally binding in any other state.
Unless you're in Poland, please check the Privacy Policy applying to the country of your location.

Effective Date: Julio 29, 2022

Last updated: Julio 29, 2022

1. ABOUT WHOOSH

1.1. Under the terms of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC ("General Data Protection Regulation" or "GDPR"), WHOOSH PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000953018; address: ul. Próżna 9, 00-107 Warsaw, Poland; tax ID number: 5252896116) acts as a controller; i.e. the entity that determines the purposes and means of the processing of personal data, and that processes the data for its own purposes and in order to comply with legal obligations (referred to as "Whoosh" or the "Controller").

1.2. We aim to make all Whoosh processes as transparent as possible, including how we collect, use, and protect our users' personal information. This document (the "Privacy Policy") includes information on how personal data is collected, describes how we handle personal data that we obtain in the interaction with users and other persons specified in this Privacy Policy, via our website* and the Whoosh mobile application (jointly referred to as the Platform).

1.3. This Privacy Policy applies to the personal data collected if you:

a) Use our services;

b) Submit a job application;

c) Are browsing our webpage;

d) Are sending a business inquiry;

e) Are already a partner from promotions or other projects;

f) Are a media representative.

1.4. Please read the full terms of use of the Whoosh Platform in Terms & Conditions (hereinafter referred to as T&C).

1.5. We reserve the right to change this Policy from time to time. If changes are made to this document, an updated version will be immediately published on the Platform; in the event of significant changes, we will notify users by e-mail or other means.

1.6. If you have any additional questions, don't hesitate to get in touch with us at privacyinquiries@whoosh.bike. We have also appointed a Data Protection Manager, that can be contacted by using the email address above.

*https://whoosh.bike/

2. LEGAL BASIS FOR USING THE DATA

2.1. Under the General Data Protection Regulation, personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

2.2. The processing of personal data must have a legal basis (as provided for in Articles 6, 9 and 10 of the GDPR). As per the data retention periods, the data will be deleted after the term defined according to the GDPR unless there is a pending dispute, in which case, Whoosh will keep the data until the decision is final.

2.3. The General Data Protection Regulation defines processing of personal data as any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

2.4. The processing of personal data for a specific purpose must meet one of the legal grounds listed in the GDPR. We may process your personal data on the following grounds:

a) if data subject has given consent to the processing of their personal data for one or more specific purposes (Article 6(1)(a)). Data subjects can withdraw their consent at any time by sending an e-mail to privacyinquiries@whoosh.bike, or by sending a written request to the address of the Controller;

b) if the processing is necessary for the performance of a contract to which the Data subject is party or to take steps at their request before entering into a contract (Article 6(1)(b)), such as when data is needed to provide the service and fulfil Whoosh's obligations under Terms & Conditions (e.g. billing information);

c) if the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject (Article 6(1)(c)), such as the obligation to provide information to public authorities;

d) if the processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Whoosh or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data (Article 6(1)(f)). Such interests may include, without limitation, an interest in the development of our Platform or the establishment/development of partnerships with contractors.

2.5. Neither users nor any other persons mentioned in this Privacy Policy are obliged to provide us with specific personal data; however, you should bear in mind that in some cases, we will not be able to perform particular actions in the absence of personal data.

3. PURPOSES OF THE PROCESSING ­ HOW DO WE USE THE INFORMATION?

3.1. We process personal data of users, including information about the user's location, to execute Terms & Conditions, solely:

a) at the request of the user, to provide a service, including for managing the account and travel history;

b) to control, track and maintain our electric scooters or electric bicycles, including while receiving a service;

c) to process payments and provide discounts, for example, not paying for the start of a ride;

d) upon the users' request, provide information about their accounts, such as transactions, and communicate with users as needed. For example, if necessary, to provide information about changes in Terms & Conditions of the Platform. Under the legislation in the territory where services are provided, we may also send a request for a survey or marketing messages, including information about new features and improvements to the Platform;

e) if necessary, to comply with our legal obligations, including compliance with legal requirements;

f) to detect, investigate and prevent actions that may violate the Whoosh Privacy Policy and T&C, or any illegal activities, in which case we exchange information with law enforcement agencies, including foreign ones;

g) to cooperate with third parties as described below.

3.2. We process personal data of job seekers, Whoosh parking lot owners, media representatives and potential partners based on the content of the request, for example:

a) prompt communication upon request;

b) approval and signing of documents;

c) negotiating;

d) exchange of information, including records on a specific project.

3.3. We process the personal data of the website visitors to find out which pages of the website were visited, which links on the website were followed, and other data of user activity on the website to personalize the services and improve them.

4. CATEGORIES OF PERSONAL DATA ­ WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

4.1. User data

You are a user if you have installed the Whoosh mobile application on your device and have accepted Terms & Conditions and this Policy. The amount of user data processed depends on the purpose of the processing (for example, contacting customer support, registering in the mobile application). We process this data for the purposes described below. The personal data we may collect includes:

a) Account creation data: name, e-mail, telephone, bank card details, day, month and birth year;

b) When users register on or use the Platform, we receive and process their location data. For example, to locate Whoosh electric scooters closest to the user, it is necessary to collect, record and process information about where the user's device is located right now. We track the location of electric scooters and bicycles during the trip, along with the route and other trip data;

c) We may offer features designed to help you use the services, such as to locate vehicles available through the network, including in whole or in part based on your location. You will be asked to give consent to location-based services, normally through an opt-in screen on the app. If you choose to enable location-based services, we may collect your location based on information provided by you or your mobile device, including, if available, GPS, IP address or cell tower information. It you choose to not opt-in to location-based services, you may not have access to the features necessary to use the services;

d) In case of contacting customer support or communication in any other way, we request contact information (contact phone number and e-mail) to answer the question or help. We store the history of communication with customer support and the information transmitted during this communication, including records of phone calls;

4.2. Website visitors' data

if you visit our website, you are a visitor.

a) We use cookies placed on your device when you visit the website; clear conditions for the processing of cookies are given in the cookie processing policy.

b) You can disable cookies in your browser settings if you do not want us to process the above information.

4.3. Jobseeker data

You are a job seeker if you have submitted a job application to Whoosh by using the feedback form in the relevant section of the website.

a) The job seekers enter and send their data to Whoosh via our webpage.

b) Data submitted by job seekers may include name, contact information, city and desired position and other data at the discretion of the job seeker or if necessary.

4.4. Whoosh parking lot owners

You fall into this category if you intend to host a Whoosh parking lot or, on the contrary, want to remove a previously equipped parking lot.

a) We request and use data of this category (name, telephone, e-mail, city, organization, intended parking address, and additional information at the discretion of the applicant).

4.5. Potential partners for promotions and other projects

If you are interested in working with Whoosh in marketing, advertising, bonus programs, or other partnerships, you fall into this category.

a) Whoosh requires data, including name, contact information (telephone, e-mail), city, organization name, and other information at the discretion of a potential partner

4.6. Media representatives

You fall into this category if you contact Whoosh on behalf of the media.

a) Media representatives provide their contact details, name of the media. They may also offer other information depending on the nature of the communication, for example, the city, the position of the contact person, etc.

4.7. Third party data

By providing us with the personal data of third parties when using the Platform, you confirm that the party has consented to such a transfer.

5. RECIPIENTS AND INTERNATIONAL TRANSFERS ­ WHEN CAN WE TRANSFER DATA TO RECIPIENTS?

5.1. Also, sometimes, in order to fulfill our obligations, including within the framework of T&C, we transfer user data to affiliates and partners, service providers, and third parties. We make sure that this process is safe. Here are those with whom we can partially share the data:

a) Partners and service providers. To provide the service, we engage trusted and reliable partners and suppliers. This includes payment processing, customer support, insurance, marketing or promotions. For example, we share information with banks for processing payments and refunds, and with an insurance company when a user chooses an insurance service. Please check section 5.2. below to find out specifically what recipients we may share your data with.

b) Third parties. After removing identification data such as name, telephone and e-mail (if any), and combining the information received with similar information from other users, we may use, license and share the aggregated anonymized data (in such cases the data is always anonymized first). This may be travel information provided by third parties for research, business or other purposes. For example, Whoosh works with local authorities to study the specifics and volume of transport traffic within the city. In case of business reorganization, we may transfer user information as part of a sale, merger, or preparation for any of these events. In any case, we will bind the recipients to adopt adequate measures if personal data is involved.

c) State, regulatory and law enforcement authorities. We can transmit information only on the grounds stipulated by the law in response to official requests, in order to comply with the requirements of the applicable law in the territory of the services' provision. This is done to detect, investigate, prevent and eliminate cases of fraud and other illegal actions related to security, as well as to prevent harm to the property or health of users of the Platform, members of the public, employees of the Platform or third parties. The information may be transmitted to State bodies and for the protection of the legitimate rights or property of the Platform, for taking measures in cases of illegal actions or violations of traffic rules, for ensuring the fulfilment of the conditions of use of the service specified in Terms & Conditions.

5.2. We may share your data with the following recipients:

 • Payment service providers;

 • Live chat software providers;

 • Marketing platforms;

 • Cloud storage providers We also use metric programs (Yandex.Metrica, Google Analytics) to measure website traffic and analyze user behavior, which helps us to constantly improve our service
  5.3. We also use metric programs (Yandex.Metrica, Google Analytics) to measure website traffic and analyze user behavior, which helps us to constantly improve our service.

  5.4. In addition, we may transfer aggregated, anonymized or pseudonymized information that cannot be used to identify a specific person by third parties, including the types of third parties listed above, for the purpose of performing or participating in statistical research and/or reports.

  5.5. Whoosh is a global Platform, which means that we work with the data of our users all over the world and can transfer this data to other countries, but strictly for the purpose of providing services or on other legal grounds in a secure way. Before such a transfer, we will bind the recipients to adopt adequate measures.

  5.6. The storage as well as the processing of your personal data as described above may require that your personal data be ultimately transferred to, and/or stored at, a destination outside of your country of residence. We may also transfer your personal data to countries outside the European Economic Area ("EEA"). Including to countries which have different data protection standards to those which apply in the EEA.
  In particular, we can transfer Whoosh users' data to Russia for the purposes of online support provision.

  5.7. If this should happen, special safeguards are foreseen to ensure that the protection travels with the data. These safeguards include entering into a contract incorporating the standard data protection clauses adopted by the Commission ("standard contractual clauses") or adopting of any of the other instruments set out in the GDPR.

  6. DATA RETENTION PERIODS ­ HOW LONG IS YOUR PERSONAL DATA STORED?

  6.1. We retain your personal data for the periods referred to in Annex I to this Policy.

  6.2. Except for the retention periods that result from the law, to determine the appropriate retention periods, we take into consideration the quantity, nature and sensitivity of the personal data, the potential risk of damage resulting from its use or unauthorized access, as well as the processing purposes, as well as how long it is necessary to keep personal data to comply with them.

  6.3. When users delete their accounts, we may need additional time to remove information from our databases and system logs altogether. We may also store information from deleted accounts to prevent fraud, collect payments, enforce the terms of T&C, fulfil legal obligations, or ensure our legal rights. We undertake to store your data no longer than is required by statutory time limits so that both you and Whoosh will have the possibility of the legal protection of their interests.

  7. LEGAL RIGHTS ­ CHOICES YOU HAVE REGARDING THE USE OF YOUR PERSONAL DATA

  7.1. With regard to the processing of your personal data, and to the extent the legal requirements applicable are met, you have the rights described below, under the terms of articles 15 to 21 of the General Data Protection Regulation.

  7.2. Right to access

  You have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data are being processed by Whoosh, and, where that is the case, access to the personal data and the following information: (i) the purposes of the processing; (ii) the categories of personal data concerned; (iii) the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations; (iv) where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period; (v) the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing; (vi) the right to lodge a complaint with a supervisory authority; (vii) the existence of automated decision-making, including profiling, and meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

  7.3. Right to rectification

  If you consider your personal data are inaccurate or incomplete, you have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her.

  Your right to rectification only applies to the personal data you have provided to Whoosh and not to data resulting from Whoosh actions (e.g. performance reviews).

  7.4. Right to erasure

  To the extent legally admissible, you have the right to obtain from Whoosh the erasure of your personal data without undue delay and Whoosh shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies: (i) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; (ii) you have withdrawn consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the processing; (iii) you have objected to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you have objected to the processing pursuant to Article 21(2); (iv) the personal data have been unlawfully processed (v) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which Whoosh is subject; (vi) the personal data have been collected in relation to the offer of information society services.
  Right to erasure does not apply if the processing is (i) for exercising the right of freedom of expression and information; (ii) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller; (iii) for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3); (iv) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) in so far as the right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or (v) for the establishment, exercise or defence of legal claims. After the exercise of the right of erasure in the terms legally admissible your personal data will be deleted.

  7.5. Right to restriction of processing

  You shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies: (i) the accuracy of the personal data is contested, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data; (ii) the processing is unlawful and you have opposed to the erasure of the personal data and have requested the restriction of their use instead; (iii) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims; (iv) you have objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override yours.

  7.6. Right to data portability

  You have the right to receive your personal data provided by you, in a structured format, in common use and automatic reading. You also have the right to ask Whoosh to transmit this data to another controller, as long as this is technically possible, where applicable under article 20 GDPR.

  7.7. Right to object

  You shall have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data which is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions. Whoosh shall no longer process the personal data unless it demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

  7.8. Right to lodge complaints with the supervisory authority

  You have the right to file complaints with the competent supervisory authority regarding matters related to the processing of your personal data. In Portugal, the competent supervisory authority is the National Data Protection Commission. For more information, go to www.cnpd.pt.

  8. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

  8.1. This Privacy Policy may be amended occasionally to reflect changes in the law or in our data processing practices, the issuance of new guidelines from the local data protection authority, or advances in technology. We will give you appropriate notice of any changes to this Policy and will provide you the opportunity to explicitly assent to any changes prior to being subject to the same.

  8.2. You can know if the Privacy Policy has changed since the last time you reviewed it by checking the "Effective Date" and "Last updated" included at the beginning of the document.

  8.3. We encourage you to periodically review this Policy to stay informed about how we collect, use and disclose your Personal Data, in case you missed our notice of changes to this Privacy Policy.

  ANNEX I – DETAILS OF THE PROCESSING (Retention Policy)
  By continuing to use our website, the user consents to the processing of cookies. We collect cookies to provide you with the best user experience.
  OK
  Whoosh przetwarza pliki cookie w celu personalizacji usług. Możesz zabronić używania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami przetwarzania plików cookie.
  OK